Дорадчі служби як інструмент розвитку економічної спроможності сільських громад

У департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації пройшов тренінг «Дорадчі служби як інструмент розвитку економічної спроможності ОТГ».  Організатором заходу виступив Центр розвитку місцевого самоврядування та департамент АПР, екології та природних ресурсів. Навчання проводив директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Юрій Бакун.

Під час тренінгу йшлося про інструменти розвитку сільськогосподарських виробників, сільських громад та досвід дорадчих служб у даній галузі; державні програми підтримки; дорадчий супровід дрібних та малих сільськогосподарських виробників, а також несільськогосподарських бізнесів; кращі практики кооперації.

Загалом, сис­те­ма сіль­сько­гос­подар­сько­го до­рад­ниц­тва має на меті до­по­могти ви­роб­ни­кам успішно ввійти у рин­ко­ву еко­но­міку; по­ліп­шити якіс­ть сіль­сько­гос­подар­ської про­дук­ції; забезпечити тран­сфер тех­но­ло­гій та сучасних знань; роз­ви­нути ма­ле під­при­єм­ниц­тво та за­без­пе­чити не­об­хід­ний ріве­нь жит­тя на селі. Пос­лу­ги до­рад­ниц­тва варто по­ши­ри­ти на всі ви­ди ді­яль­нос­ті у сіль­ських те­ри­то­рі­ях, таких як роз­ви­ток під­при­ємств зе­ле­но­го ту­риз­му, со­ці­ально-по­бу­то­вої сфе­ри, сіль­ських ор­га­ні­зацій­но-­уп­рав­лін­ських струк­тур, гро­мадських ор­га­ні­за­цій.

 Сьогодні сіль­сько­гос­по­дар­ське до­радниц­тво прок­ла­дає шлях до Єв­ро­пи. В Уго­ді про Асо­ці­а­цію з ЄС йо­му від­во­дить­ся особ­ли­ве міс­це: сто­ро­ни зо­бов'язу­ють­ся всі­ля­ко спри­я­ти роз­вит­ку до­рад­ниц­тва і ро­би­ти все, аби во­но ста­ло дос­туп­ним для кож­но­го фер­мер­сько­го та осо­бис­то­го се­лян­сько­го гос­по­дарс­тва. Саме забезпечення передачі знань та інновацій є пріоритетом Спільної аграрної політики Європейського Союзу, а також більшості країн-лідерів на аграрному ринку. А ефективне співробітництво між виробниками, переробниками, науковцями, органами влади, громадами у більшості країн світу здійснюють сільськогосподарські дорадчі служби.

 На сьо­год­ніш­ній день сіль­сько­гос­по­дар­ське до­рад­ниц­тво є од­ним із най­ді­є­ві­ших інс­тру­мен­тів, спромож­них ви­вес­ти фер­мер­ські та осо­бис­ті се­лян­ські гос­по­дарс­тва на но­вий рі­вень і зро­би­ти їх кон­ку­рен­тос­про­мож­ни­ми.

 Довідково: В Реєстрі сільськогосподарських дорадчих служб зареєстровані дві обласні дорадчі служби, які працюють в області: споживче товариство «Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча служба «Агродорада» та громадська організація «Національний центр сільськогосподарського дорадництва та консалтингу «Досвід». В області офіційно працює 13 сільськогосподарських дорадників та 13 експерт-дорадників, які зареєстровані у Реєстрі сільськогосподарських дорадників та експерт-дорадників. 

d17.JPG — 515.67 kB d19.JPG — 567.48 kB d20.JPG — 519.09 kB
d24.JPG — 522.87 kB d29.JPG — 587.61 kB d27.JPG — 590.85 kB