Процедура ліцензування

Процедура ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом

1. Терміни, наведені в цій Процедурі, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), «Про адміністративні послуги», «Про теплопостачання», Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року №308 (далі – Ліцензійні умови), інших чинних законодавчих та нормативно-правових актах.

2. Орган ліцензування надає адміністративні послуги з ліцензування господарської діяльності:

2.1.   Виробництво теплової енергії суб’єктів господарювання, крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом, у разі, якщо суб’єкт господарювання:

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), на виробничих об’єктах, що розташовані на території однієї області, та якщо заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 %;

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

2.2. Транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами суб’єктів господарювання, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом у разі, якщо теплові мережі суб’єктів господарювання розташовані на території однієї області, та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг транспортування теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 %.

2.3. Постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, суб’єктів господарювання у разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює (планує здійснювати) постачання теплової енергії на території однієї області, та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал (включно) та/або якщо забезпеченість споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року менше ніж 70%, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 %.

3. Право на отримання адміністративної послуги мають суб'єкти господарювання (здобувачі ліцензії) – юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Цивільного кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (форма заяви про отримання ліцензії в додатку 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії).

5. До заяви про отримання ліцензії з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом, здобувач ліцензії подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:

5.1 відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії);

5.2 відомості про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії);

5.3 засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії на заявлені засоби провадження господарської діяльності;

5.4 копію паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

5.5 копію сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики та місце їх встановлення (у разі відсутності технічного паспорта на теплогенеруючі установки - інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики);

5.6 опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії складеного у двох екземплярах (додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії); 

 

                         

Додаток 1 заява виробництво       

 

Додаток 2 відомість про засоби 

 

Додаток 3 відомість про місця

 

Додаток 4 опис

6. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (форма заяви про отримання ліцензії в додатку 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами).

7. До заяви про отримання ліцензії з транспортування теплової енергії, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом здобувач ліцензії подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:

7.1 відомості про засоби провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами);

7.2. відомості про місця провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами);

7.3 копію паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

7.4 схему теплових мереж, споруд та інших об'єктів, задіяних у провадженні діяльності з транспортування теплової енергії із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії, та приладів обліку, затверджена керівником суб'єкта господарювання;

7.5. опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії складеного у двох екземплярах (додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами).

 

Додаток 1 заява транспортування 

 

 

Додаток 2 відомість про засоби

 

Додаток 3 відомість про місця

 

Додаток 4 опис

8. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії).

9. До заяви про отримання ліцензії з постачання теплової енергії здобувач ліцензії подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:

9.1 відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії);

9.2 відомості про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії);

9.3 копію паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

9.4. опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії складеного у двох екземплярах (додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії).

 

Додаток 1 заява постачання

 

Додаток 2 відомість про засоби

 

Додаток 3 відомість про місця

 

 Додаток 4 опис

 

Додаток 5 заява на анулювання 

10. Документи подаються до Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації (м. Вінниця., вул. Василя Порика 29, каб.211), у спосіб визначений статтею 10 Закону.

11. Орган ліцензування, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

12. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

12.1. підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

12.2. заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

підписаний особою, яка не має на це повноважень;

оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом;

12.3. подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом;

12.4. відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

13. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

14. Орган ліцензування, після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, розглядає її та підтвердні документи, визначені підпунктами 5.1. – 5.6. пункту 5, 7.1. – 7.5. пункту 7 та 9.1. – 9.4. пункту 9 цієї Процедури, в залежності від виду господарської діяльності, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію, з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

15. Відповідно до статті 13 Закону підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

15.1. встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

15.2. виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

16. Ліцензія може бути анульована за підстав, визначених частиною 2 статті 16 Закону, в тому числі за заявою ліцензіата (Додаток 5).

17. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

18. Інші строки прийняття органом ліцензування рішень встановлюються Законом.

19. Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (до набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування, прийняті рішення про видачу ліцензій публікуються на офіційному веб-сайті).

20. Ліцензія видається на необмежений строк.

21. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

22. Переоформлення ліцензії, розширення або звуження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню здійснюється у порядку встановленому Законом;

23. Переоформлення ліцензії є безоплатним.

24. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії.

25. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

26. Несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.