Порядок проведення конкурсу із внесеними змінами

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
від 19.05.2014р. №12-ОД

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - програми (проекти, заходи) за рахунок коштів місцевого бюджету (далі - бюджетні кошти), та моніторингу їх виконання (реалізації).
1.2. Дія цього Порядку не поширюється на передбачені законами України випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам, громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, для виконання програм і здійснення заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді, всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам для проведення їх керівними органами заходів, передбачених статутними документами (асамблеї, з'їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори), підтримки підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.
1.3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:
інститут громадянського суспільства – громадські об’єднання із статусом юридичної особи та творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.
захід - сукупність дій, необхідна для виконання інститутами громадянського суспільства конкретного завдання у рамках програми або проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;
конкурсна документація - комплект документів, які розробляються організатором конкурсу і містять вимоги до підготовки інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій;
конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу та подаються організаторові конкурсу;
організатор конкурсу – Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації;
програма - комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються інститутами громадянського суспільства з метою розв'язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства і розраховані на довгостроковий період;
проект - комплекс заходів, що розроблені та здійснюються інститутами громадянського суспільства, а також спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (не більше одного року);
учасник конкурсу – інститут громадянського суспільства.
1.4. Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на виконання (реалізацію) їх програм (проектів, заходів), здійснюється за результатами конкурсу програм (проектів, заходів), відбір яких проводить конкурсна комісія.
1.5. Фінансова підтримка надається інститутам громадянського суспільства у межах коштів, передбачених на зазначені цілі в обласному бюджеті.
1.6. У кошторис витрат на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів) включаються тільки ті видатки, необхідність яких обумовлена характером і специфікою програми.
1.7. Кошти, надані інститутам громадянського суспільства не можуть використовуватися:
· для реалізації комерційних програм (проектів, заходів), що припускають отримання прибутку;
· на надання гуманітарної чи соціальної допомоги фізичним особам;
· для здійснення діяльності, яка непередбачена програмою (проектом, заходом), і покриття незапланованих витрат;
· на придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо.
1.8. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу): мешканці Вінницької області.
1.9. Інформаційне забезпечення реалізації проектів здійснюється за підтримки Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.


ІІ. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

2.1. Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - конкурс), та вимоги до конкурсної пропозиції оприлюднюються організатором конкурсу за 30 днів до закінчення приймання документів на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.
2.2. Конкурс проводиться після прийняття обласного бюджету на відповідний бюджетний період.
2.3. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.
2.4. Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
2.5. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі (на електронну адресу Департаменту - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.
2.6. Організатор конкурсу видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції (додаток 4).
2.7. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
2.8. Конкурсна пропозиція містить:

- заяву про участь у конкурсі, складену за формою відповідно до цього Порядку (додаток 1) із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства, та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим її печаткою (у разі наявності);
- копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності);”;,
- копію статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності);
- копію рішення органу державної податкової служби про включення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- копії податкових звітів інституту громадянського суспільства за попередні два роки;
- опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу), за формою (додаток 2). Опис програми (проекту, заходу) повинен висвітлити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми (реалізації проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання програми (реалізації проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
- листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу);
- інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інститутів громадянського суспільства її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
2.9. Конкурсна пропозиція складається державною мовою.
2.10. Відповідальність за достовірність інформації, що розташована у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
2.11. Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:
- документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;
- інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам пункту 2.3 цього Порядку;
- інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
- інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 2.8 цього Порядку;
- програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають загальнодержавному та/або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);
- передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій або виборної кампанії;
- установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

ІІІ. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ

3.1. Пріоритет надається програмам (проектам, заходам), виконання (реалізація) яких спрямована на:
- соціально-економічний розвиток;
- культурно-просвітницька діяльність;
- патріотичне виховання;
- краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;
- аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;
- допомога соціально-незахищеним верствам населення;
- екологічна безпека;
- протидія корупції.


ІV. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як семи осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.
4.2. Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.
4.3. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, голова (уповноважений представник) громадської ради при обласній державній адміністрації, представники обласної ради, громадських організацій, творчих спілок, наукових установ і фахівці відповідно до тематики конкурсу.

4.4. Чисельність представників організатора конкурсу не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі - члени комісії).
4.5. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.
4.6. Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником громадської організації, творчої спілки, яка подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

4.7. Члени комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.
4.8. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.
4.9. Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу.
4.10. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.
4.11. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за п'ять днів до його початку.
4.12. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.
4.13. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.
4.14. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
4.15. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами.
4.16. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.
4.17. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.
4.18. На засіданнях конкурсної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

V. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

5.1. Конкурс проводиться у два етапи публічно за участю представників ЗМІ.
5.2. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 2.3, 2.8,2.11 цього Порядку.

5.3. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.
5.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.
5.5. У разі коли інститут громадянського суспільства не виконав програми (не реалізував проекту, заходу), для виконання яких надавалася фінансова підтримка, за два попередніх бюджетних періоди, про що було прийняте рішення відповідно до пункту 6.8. цього Порядку, питання стосовно доцільності участі її конкурсної пропозиції у другому етапі конкурсу розглядається конкурсною комісією.
5.6. Якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.
5.7. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій. На захист запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі.
5.8. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник інституту громадянського суспільства, який є учасником конкурсу, або його уповноважений представник.
5.9. У разі коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.
5.10. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:
- відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;
- відповідність запланованих заходів програми (проекту, заходу) поставленій меті програми (проекту, заходу);
- очікувана результативність програми (проекту), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання програми;
- рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (проекту), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;
- наявність можливості продовжувати виконання програми (проекту, заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.
5.11. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з передбачених цим Порядком критеріїв за шкалою від нуля до 5 балів. Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.
5.12. У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
5.13. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій, за результатами оцінки приймає рішення про визнання переможців конкурсу з пропозицією щодо обсягів виділення бюджетних коштів для виконання (реалізації) відповідних програм (проектів, заходів).
Остаточні обсяги бюджетних коштів для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, визначаються організатором конкурсу з урахуванням вимог бюджетного законодавства та принципу економного використання бюджетних коштів.
5.14. Пріоритетність фінансування програм (проектів, заходів) визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.
5.15. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться у триденний строк з дати його прийняття до відома інститутів громадянського суспільства, які брали участь у другому етапі конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу та в інший прийнятний спосіб.
5.16. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові конкурсу, а у разі незгоди з рішенням організатора конкурсу - в установленому порядку.
5.17. Інститут громадянського суспільства, визначний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі, встановленому організатором конкурсу (але не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування).
5.18. Внесок для виконання програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.
5.19. У разі коли переможець конкурсу письмово відмовляється від виконання програми (реалізації проекту, заходу), конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем конкурсу громадської організації, творчої спілки, конкурсна пропозиція якої набрала більшу кількість балів серед учасників конкурсу, які не були визнані переможцями.
5.20. Організатор конкурсу розміщує на власному офіційному веб-сайті розроблені інститутами громадянського суспільства,плани заходів та іншу інформацію, пов'язану з виконанням програм (реалізацією проектів, заходів).
5.21 Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу приймає рішення щодо укладення договорів про виконання програми (реалізацію проекту, заходу) (далі - договір). Договір повинен містити опис та план виконання програми (реалізації проекту, заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов'язки організатора конкурсу щодо фінансування програми (проекту, заходу) із зазначенням строків такого фінансування; обов'язки громадської організації, творчої спілки щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу), щоквартальних та підсумкових звітів; права, обов'язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення виконання програми (реалізації проекту, заходу) чи їх фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови щодо яких досягнуто взаємної згоди.
Договір повинен містити зобов'язання інституту громадянського суспільства, повернути бюджетні кошти у разі, коли не виконано програму (не реалізовано проект, захід).
5.22. Фінансова підтримка для реалізації проекту здійснюється шляхом перерахування коштів через головного розпорядника бюджетних коштів, визначеного Рішенням Вінницької обласної ради 10 сесії 6 скликання від 14 лютого 2012 року «Про обласну програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки», рішення обласної Ради про обласний бюджет на реєстраційний рахунок громадської організації, творчої спілки, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області.


VI. ЗВІТНІСТЬ

6.1. Інститут громадянського суспільства, який отримав бюджетні кошти на виконання програми (реалізації проекту, заходу) зобов’язаний:
· запрошувати на всі заходи програми представників Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, повідомляти на таких заходах, що вони проводяться за сприяння обласної ради, обласної державної адміністрації та Департаменту;
· інформувати у засобах масової інформації про проведення заходів програми (реалізації проекту, заходу);
· в усіх друкованих, аудіо та відео матеріалах, які виготовляються в рамках програми за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до цього Порядку, вказувати, що їх підготовлено за сприяння Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, обласної ради, обласної державної адміністрації.
6.2. Інститут громадянського суспільства подає у місячний строк після виконання програми (реалізації проекту, заходу) організаторові конкурсу підсумковий звіт про проведення виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, визначеною організатором конкурсу (додаток 3).
6.3. Підсумковий звіт повинен висвітлювати:
- опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (проекту, заходу);
- результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу);
- причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби);
- оцінку рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (проект, захід);

- матеріали, які характеризують якість реалізації програми (фото, відео), примірники продукції, випущеної в рамках реалізації програми.
Організатор конкурсу має право встановлювати додаткові вимоги щодо змісту звіту.
6.4. Організатор конкурсу готує у місячний строк після надходження підсумкового звіту інституту громадянського суспільства підсумковий висновок за результатами моніторингу виконання програми (реалізації проекту, заходу), у якому наводиться інформація про виконання показників цього Порядку.

6.5. Організатор конкурсу оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу разом із підсумковим звітом інституту громадянського суспільства на власному офіційному веб-сайті та подає їх конкурсній комісії.
6.6. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту інституту громадянського суспільства може прийняти рішення про те, що програму (проект, захід) не виконано (не реалізовано), яке у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.
6.7. Організатор конкурсу на основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається інституту громадянського суспільства.
6.8. Після надходження рішення організатора конкурсу про повернення бюджетних коштів інститут громадянського суспільства повертає у тижневий строк на рахунок організатора конкурсу, відкритий у територіальному органі Казначейства, бюджетні кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів до відповідного бюджету.
6.9. Підсумковий звіт, підсумковий висновок є відкритими для ознайомлення.