Порядок проведення конкурсу

з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ першого заступника начальника управління з питань
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації
23 березня 2012 р. № 7-ОД
ПОРЯДОК
проведення конкурсу
з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених громадськими організаціями
та творчими спілками, для виконання (реалізації)
яких надається фінансова підтримка
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - програми (проекти, заходи) за рахунок коштів місцевого бюджету (далі - бюджетні кошти), та моніторингу їх виконання (реалізації).
1.2. Дія цього Порядку не поширюється на передбачені законами України випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам, громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, для виконання програм і здійснення заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді, всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам для проведення їх керівними органами заходів, передбачених статутними документами (асамблеї, з'їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори), підтримки підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.

1.3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:
захід - сукупність дій, необхідна для виконання громадською організацією, творчою спілкою конкретного завдання у рамках програми або проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;
конкурсна документація - комплект документів, які розробляються організатором конкурсу і містять вимоги до підготовки громадськими організаціями, творчими спілками конкурсних пропозицій;
конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу та подаються організаторові конкурсу;
організатор конкурсу – Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації;
програма - комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються громадською організацією, творчою спілкою з метою розв'язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства і розраховані на довгостроковий період;
проект - комплекс заходів, що розроблені і здійснюються громадською організацією, творчою спілкою і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу ( не більше одного року);
учасник конкурсу - громадська організація, творча спілка.
1.4. Надання фінансової підтримки громадським організаціям на виконання (реалізацію) їх програм (проектів, заходів), здійснюється за результатами конкурсу програм (проектів, заходів), відбір яких проводить конкурсна комісія.
1.5. Фінансова підтримка громадським організаціям надається у межах коштів, передбачених на зазначені цілі в обласному бюджеті.
1.6. У кошторис витрат на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів) включаються тільки ті видатки, необхідність яких обумовлена характером і специфікою програми.
1.7. Кошти, надані громадській організації не можуть використовуватися:
· для реалізації комерційних програм (проектів, заходів), що припускають отримання прибутку;
· на надання гуманітарної чи соціальної допомоги фізичним особам;
· для здійснення діяльності, яка непередбачена програмою (проектом, заходом), і покриття незапланованих витрат;
· на придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо.
1.8. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу): жителі Вінницької області.
1.9. Інформаційне забезпечення реалізації проектів здійснюється за підтримки Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.


ІІ. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІї


2.1. Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - конкурс), та вимоги до конкурсної пропозиції оприлюднюються організатором конкурсу за 30 днів до закінчення приймання документів на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.
2.2. Конкурс проводиться після прийняття обласного бюджету на відповідний бюджетний період.
2.3. Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями, творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.
2.4. Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
2.5. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі ( на електронну адресу Департаменту- Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.
2.6. Організатор конкурсу видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції (додаток 4).
2.7. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
2.8. Конкурсна пропозиція містить:
- заяву про участь у конкурсі, складену за формою відповідно до цього Порядку (додаток 1) із зазначенням найменування громадської організації, творчої спілки та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, творчої спілки, скріпленим її печаткою (у разі наявності);
- виписку з ЄДРПОУ, копію статуту (положення) громадської організації, творчої спілки, завірені в установленому порядку;
- копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- копію податкового звіту громадської організації, творчої спілки за попередні два роки;
- опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу), за формою (додаток 2). Опис програми (проекту, заходу) повинен висвітлити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми (реалізації проекту, заходу) інші громадські організації, творчі спілки, способи інформування громадськості про хід виконання програми (реалізації проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
- листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу);
- інформацію про діяльність громадської організації, творчої спілки, зокрема про досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, творчої спілки, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
2.9. Конкурсна пропозиція складається державною мовою.
2.10. Відповідальність за достовірність інформації, що розташована у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
2.11. Громадські організації, творчі спілки не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:
- документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію, творчу спілку;
- громадська організація, творча спілка не відповідає вимогам пункту 2.3 цього Порядку;
- громадська організація, творча спілка відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
- громадська організація, творча спілка перебуває у стадії припинення;
- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 2.8 цього Порядку;
- програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають загальнодержавному та/або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);
- передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій або виборної кампанії;
- установлено факт порушення громадською організацією, творчою спілкою вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

ІІІ. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ

3.1. Пріоритет надається програмам (проектам, заходам), виконання (реалізація) яких спрямована на:
- соціально-економічний розвиток;
- культурно-просвітницька діяльність;
- патріотичне виховання;
- краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;
- аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;
- допомога соціально-незахищеним верствам населення;
- екологічна безпека;
- протидія корупції.


ІV. Порядок формування, повноваження
КОНКУРСНОЇ комісії

4.1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як семи осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.
4.2. Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.
4.3. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, голова (уповноважений представник) громадської ради при обласній державній адміністрації, представники обласної ради, громадських організацій, творчих спілок, наукових установ і фахівці відповідно до тематики конкурсу.
4.4. Чисельність представників організатора конкурсу не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі - члени комісії).
4.5. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.
4.6. Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником громадської організації, творчої спілки, яка подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.
4.7. Члени комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.
4.8. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.
4.9. Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу.
4.10. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.
4.11. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за п'ять днів до його початку.
4.12. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.
4.13. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.
4.14. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
4.15. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами.
4.16. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.
4.17. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.
4.18. На засіданнях конкурсної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

V. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

5.1. Конкурс проводиться у два етапи публічно за участю представників ЗМІ.
5.2. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 2.3, 2.8, 2.11 цього Порядку.
5.3. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.
5.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.
5.5. У разі коли громадська організація, творча спілка не виконала програми (не реалізувала проекту, заходу), для виконання яких надавалася фінансова підтримка, за два попередніх бюджетних періоди, про що було прийняте рішення відповідно до пункту 6.8. цього Порядку, питання стосовно доцільності участі її конкурсної пропозиції у другому етапі конкурсу розглядається конкурсною комісією.
5.6. Якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.
5.7. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі.
5.8. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник громадської організації, творчої спілки, яка є учасником конкурсу, або його уповноважений представник.
5.9. У разі коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.
5.10. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими
критеріями:
- відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;
- очікувана результативність програми (проекту, заходу);
- ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу);
- повнота охоплення цільової аудиторії;
- інноваційність;
- рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту,заходу), досвід діяльності у відповідній сфері;
- спроможність громадської організації, творчої спілки продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.
5.11. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з передбачених цим Порядком критеріїв за шкалою від нуля до 10 балів. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.
5.12. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій і приймає рішення про визначення переможців конкурсу з урахуванням передбаченого організатором конкурсу обсягу бюджетних коштів, що виділяються для виконання відповідних програм (реалізації проектів, заходів).
5.13. У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
5.14. Пріоритетність фінансування програм (проектів, заходів) визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.
5.15. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться у триденний строк з дати його прийняття до відома громадських організацій, творчих спілок, які брали участь у другому етапі конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу та в інший прийнятний спосіб.
5.16. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові конкурсу, а у разі незгоди з рішенням організатора конкурсу - в установленому порядку.
5.17. Громадська організація, творча спілка, визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі, встановленому організатором конкурсу (але не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування).
5.18. Внесок для виконання програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.
5.19. У разі коли переможець конкурсу письмово відмовляється від виконання програми (реалізації проекту, заходу), конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем конкурсу громадської організації, творчої спілки, конкурсна пропозиція якої набрала більшу кількість балів серед учасників конкурсу, які не були визнані переможцями.
5.20. Організатор конкурсу розміщує на власному офіційному веб-сайті розроблені громадськими організаціями, творчими спілками плани заходів та іншу інформацію, пов'язану з виконанням програм (реалізацією проектів, заходів).
5.21 Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу приймає рішення щодо укладення договорів про виконання програми (реалізацію проекту, заходу) (далі - договір).
Договір повинен містити опис та план виконання програми (реалізації проекту, заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов'язки організатора конкурсу щодо фінансування програми (проекту, заходу) із зазначенням строків такого фінансування; обов'язки громадської організації, творчої спілки щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу), щоквартальних та підсумкових звітів; права, обов'язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення виконання програми (реалізації проекту, заходу) чи їх фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови щодо яких досягнуто взаємної згоди.
Договір повинен містити зобов'язання громадської організації, творчої спілки повернути бюджетні кошти у разі, коли не виконано програму (не реалізовано проект, захід).
5.22. Фінансова підтримка для реалізації проекту здійснюється шляхом перерахування коштів через головного розпорядника бюджетних коштів, визначеного Рішенням Вінницької обласної ради 10 сесії 6 скликання від 14 лютого 2012 року «Про обласну програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки», рішення обласної Ради про обласний бюджет на реєстраційний рахунок громадської організації, творчої спілки, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

VI. МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ ТА ЗВІТНІСТЬ

6.1. Організатор конкурсу проводить щокварталу моніторинг виконання програми (реалізації проекту, заходу) за такими показниками:
- обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання програми (реалізацію проекту, заходу);
- досягнення в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу) цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);
- відповідність результативних показників виконання програми (реалізації проекту, заходу) запланованим результативним показникам;
- повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу);
- рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу).
6.2. Результати моніторингу оприлюднюються щокварталу на офіційному веб - сайті обласної державної адміністрації.
6.3. Громадська організація, творча спілка , яка отримала бюджетні кошти на виконання програми (реалізації проекту, заходу) зобов’язана:
· запрошувати на всі заходи програми працівників Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, повідомляти на таких заходах, що вони проводяться за сприяння обласної ради, обласної державної адміністрації та Департаменту;
· інформувати у засобах масової інформації про проведення заходів програми (реалізації проекту, заходу);
· в усіх друкованих, аудіо та відео матеріалах, які виготовляються в рамках програми за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до цього Порядку, вказувати, що їх підготовлено за сприяння Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, обласної ради, обласної державної адміністрації.
6.4. Громадська організація, творча спілка подає у місячний строк після виконання програми (реалізації проекту, заходу) організаторові конкурсу підсумковий звіт про проведення виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, визначеною організатором конкурсу (додаток 3).
6.5. Підсумковий звіт повинен висвітлювати:
- опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (проекту, заходу);
- результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу);
- причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби);
- оцінку рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (проект, захід);
- матеріали, які характеризують якість реалізації програми (фото, відео), примірники продукції, випущеної в рамках реалізації програми.
Організатор конкурсу має право встановлювати додаткові вимоги щодо змісту звіту.
6.6. Організатор конкурсу готує у місячний строк після надходження підсумкового звіту громадської організації, творчої спілки підсумковий висновок за результатами моніторингу виконання програми (реалізації проекту, заходу), у якому наводиться інформація про виконання показників цього Порядку.
6.7. Організатор конкурсу оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу разом із підсумковим звітом громадської організації, творчої спілки на власному офіційному веб-сайті та подає їх конкурсній комісії.
6.8. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту громадської організації, творчої спілки може прийняти рішення про те, що програму (проект, захід) не виконано (не реалізовано), яке у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.
6.9. Організатор конкурсу на основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається громадській організації, творчій спілці.
6.10. Після надходження рішення організатора конкурсу про повернення бюджетних коштів громадська організація, творча спілка повертає у тижневий строк на рахунок організатора конкурсу, відкритий у територіальному органі Казначейства, бюджетні кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів до відповідного бюджету.
6.11. Щоквартальні моніторинги, підсумкові звіти, підсумковий висновок є відкритими для ознайомлення.