Проект договору

про виконання програми (реалізацію проекту, заходу)
ДОГОВІР №___
про виконання програми (реалізацію проекту, заходу)

м. Вінниця «____» _________ 2015 року


Організатор конкурсу, в подальшому – Сторона-1, в особі директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації Василюк Світлани Михайлівни, що діє на підставі Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого наказом директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 19.05.2014 року №12-ОД з однієї сторони та інститут громадянського суспільства «_______________________________», що є неприбутковою організацію, в подальшому – Сторона-2, в особі ____________________________________, який (яка) діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом іменовані Сторонами уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Сторона-1 на підставі наказу директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 26.06.2015 року №18-ОД, протоколу засідання конкурсної комісії від 25.06.2015 року №3, згідно з яким Сторона-2 стала переможцем конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2015 році, забезпечує підготовку документів, необхідних для виділення асигнувань із загального фонду обласного бюджету на виконання Стороною-2 програми (реалізації проекту, заходу) «________________________» (далі – Програма (проект, захід)), а Сторона-2 зобов'язується забезпечити виконання Програми (реалізацію проекту, заходу) відповідно до цього договору.
1.2. У рамках своїх зобов'язань за цим Договором Сторона-2 здійснює заходи, спрямовані на виконання Програми (реалізацію проекту, заходу) у відповідності до кошторису витрат, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. Витрати на виконання Програми (реалізацію проекту, заходу)

2.1. У відповідності до протоколу засідання конкурсної комісії від 25.06.2015 року №3, наказу директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 26.06.2015 року №18-ОД та цього Договору Сторона-1 забезпечує подання документів, необхідних для виділення асигнувань із загального фонду обласного бюджету за КТКВ 250404 на виконання зазначеної Програми (реалізацію проекту, заходу) у сумі …… грн. (тисяч грн. … коп.) інституту громадянського суспільства «____________________», код ______________, на її рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України на виконання Стороною-2 програми «__________________________________».
2.2. Сторона-2 зобов'язується залучити до виконання Програми (реалізації проекту, заходу) кошти з інших джерел у сумі ______ грн. (сума прописом … коп.).
2.3. Внесок Сторони - 2 для виконання Програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів.
2.4. Виділення асигнувань для виконання Стороною-2 Програми (проекту, заходу), що є предметом цього договору, здійснюється відповідно до плану асигнувань із загального фонду бюджету на 2015 рік.

3. Права та зобов'язання Сторін

3.1. Сторона-1 зобов'язується:
3.1.1 Підготувати документи, необхідні для виділення асигнувань із загального фонду бюджету за КТКВ 250404 на виконання Програми (реалізації проекту, заходу).
3.1.2. Надавати консультативну та методично-інформаційну підтримку Стороні-2 у ході виконання Програми (реалізації проекту, заходу), подання звітності та виконання умов договору.
3.1.3. Сприяти розміщенню на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації планів, прес-анонсів та прес-релізів заходів та іншої інформації, пов'язаної з виконанням програм (реалізацією проектів, заходів).
3.1.4. Здійснювати погодження макету поліграфічної продукції в рамках виконання Програми (реалізації проекту, заходу) у строк не пізніше 5 робочих днів з дня подання макету поліграфічної продукції. Погодження та рекомендації надавати у письмовому вигляді.
3.2. Сторона-1 має право:
3.2.1. Вимагати повернення виділених коштів обласного бюджету України у разі:
- ухвалення конкурсною комісією відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» рішення про невиконання (не реалізацію) Стороною-2 Програми (проекту, заходу), що є предметом цього договору;
- виявлення у встановленому порядку нецільового використання бюджетних коштів Стороною -2. 3.2.2. Брати участь та відвідувати заходи, що передбачені у рамках виконання Програми (реалізації проекту, заходу).
3.2.3. Сторона-1 має інші права, що випливають із вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.
3.3. Сторона-2 зобов'язується:
3.3.1. Якісно виконати свої зобов'язання за цим Договором.
3.3.2. Повідомляти Сторону-1 про місце і час проведення заходів у рамках виконання Програми (реалізації проекту, заходу), що є предметом цього договору, а також про очікувану кількість учасників та програму (план, пре-реліз) проведення таких заходів у письмовому вигляді за 10 днів до їх початку.
3.3.3. Запрошувати на всі заходи у рамках виконання Програми (реалізації проекту, заходу) представників Сторони-1 та відповідальних осіб з числа конкурсної комісії, котрі провадитимуть супровід виконання Програми (реалізації проекту, заходу).
3.3.4. Оприлюднювати в засобах масової інформації та інших інформаційних джерелах матеріали, підготовлені у межах реалізації Програми (проекту, заходу, що є предметом цього договору, та підсумки виконання такої програми (реалізації проекту, заходу).
3.3.5. Передбачити в плані виконання Програми (реалізації проекту, заходу) час для проведення організатором конкурсу моніторингу виконання програми (реалізації проекту, заходу).
3.3.6. Зразки або макети поліграфічної продукції в рамках виконання Програми (реалізації проекту, заходу)погоджувати зі Стороною-1.
3.3.7. Використовувати виділені відповідно до даного Договору кошти виключно на діяльність, передбачену Програмою(проектом, заходом).
3.3.8. Подавати Стороні -1 та органу Державної казначейської служби України фінансову місячну і квартальну звітність до 5 числа місяця, наступного за звітним та квартальні звіти про виконання Програми (реалізацію проекту, заходу), що є предметом цього договору, до 20 числа місяця наступного за звітним.
3.3.9. У разі неможливості виконання Програми (реалізації проекту, заходу), повідомити Сторону-1 не пізніше, як за 10 днів до запланованої дати початку виконання Програми (реалізації проекту, заходу) або дати припинення виконання програми (реалізації заходу).
3.3.10. Повернути за рішенням організатора конкурсу бюджетні кошти, виділені для виконання Програми (реалізації проекту, заходу), що є предметом цього договору, у тижневий строк від дня отримання такого рішення.
3.3.11. Подати у місячний строк після виконання Програми (реалізації проекту, заходу), що є предметом даного договору, організаторові конкурсу (Стороні-1) підсумковий звіт про виконання Програми (реалізацію проекту, заходу)та обсяг використаних бюджетних коштів.
3.3.12. Здійснювати закупівлю товарів та послуг, необхідних для виконання Програми (реалізації проекту, заходу), що є предметом цього договору, в установленому законодавством порядком.
3.3.13. Посилатися на фінансову підтримку з боку Сторони-1 при оприлюдненні будь-якої інформації, пов’язаної із виконанням програми (реалізацією проекту, заходу), що є предметом даного договору, та зазначати, що оприлюднені матеріали є винятковою відповідальністю Стороною-2 і не обов’язково відображають точку зору Сторони-1.
3.4. Сторона-2 має право:
3.4.1. Самостійно обирати способи виконання Програми (реалізації проекту, заходу) у межах чинного законодавства та умов цього Договору.
3.4.2. Сторона-2 має інші права, що випливають із чинного законодавства України та умов даного Договору.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Кожна із Сторін несе відповідальність за невиконання умов даного Договору у відповідності до чинного законодавства України.
4.2. У випадку порушення однією із Сторін умов цього договору, інша Сторона має право на дострокове розірвання даного Договору у 10-денний термін з моменту виявлення такого порушення.
4.3. Сторони Договору інформують одне одного про дострокове розірвання Договору у письмовій формі у строк протягом 5 робочих днів з моменту виявлення умов, які є підставою для дострокового розірвання Договору.

5. Форс-мажор

 

5.1. Сторона, що порушила умови даного Договору, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок обставин, на що Сторона не мала змоги вплинути (форс-мажор).
5.2. До форс-мажорних обставин відносяться: надзвичайна і непереборна сила (стихія, страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, пожежа, повінь, землетрус та інші), дію якої неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та підтверджується довідкою уповноваженого органу.
5.3. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну
невідкладно.

6. Вирішення спорів

6.1. Всі спори, що можуть виникнути з даного Договору або у зв'язку з ним, Сторони вирішують шляхом переговорів.
6.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, спірні питання вирішуються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.

7. Строк договору

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє до повного виконання сторонами зобов’язань за цим Договором.

8. Інші умови

8.1. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за цим Договором не допускається, крім випадків, прямо передбачених Договором.
8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.3. Усі зміни й доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі і є його невід’ємною частиною.
8.4. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.


9. Адреси та банківські реквізити Сторін

 

 

СТОРОНА-1

Сторона-1 не є платником податків на загальних підставах
СТОРОНА-2

Сторона-2 є неприбутковою організацією


10. Підписи та печатки

 

 

СТОРОНА-1 СТОРОНА-2
Департамент інформаційної діяльностіта комунікацій з громадськістю ОДА
м. Вінниця, вул. Театральна,14

Директор Департаменту

___________
М.П.
Реквізити
Голова організації_____________________
(назва) (підпис) (ПІБ)

М.П.