Проект Порядку часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами

Проект
 
Затверджено Розпорядження
голови облдержадміністрації
№____ від _____201__ р.

ПОРЯДОК

часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів

1. Загальні положення.


1.1 Порядок часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів (далі - Порядок), визначає механізм використання частини коштів обласного бюджету, які щорічно направляються з обласного бюджету на підтримку підприємництва в рамках реалізації заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на відповідні роки (далі - Програма).

1.2. Терміни «суб’єкти малого підприємництва», «суб’єкти середнього підприємництва» вживаються у визначеннях відповідно до Господарського кодексу України, а також з врахуванням того, що термін «суб’єкти малого підприємництва» охоплює суб’єктів мікропідприємництва.

1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету направлених на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (далі – Компенсація), залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва (далі - Суб’єкти підприємництва) на реалізацію інвестиційних проектів є Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації (далі Департамент).
Одержувачем бюджетних коштів є Агенція регіонального розвитку Вінницької області (далі - Оператор). Покриття витрат Оператора, пов’язаних із забезпеченням компенсаційних виплат Суб’єктам підприємництва, здійснюється у розмірі не більше двох відсотків від обсягу фактичних сум Компенсації.

1.4. Компенсація надається Суб’єктам підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету за кредитами терміном до 3-х років у національній валюті (далі - Кредит), що надаються цим Суб’єктам підприємництва банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів.

1.5. Компенсація надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору, але не більше 100,0 тисяч гривень одному Суб’єкту підприємництва протягом одного бюджетного року.

1.6. Компенсація надається Суб’єктам підприємництва на конкурсних засадах. Конкурсний відбір може проводитись у декілька етапів в залежності від стану використання передбачених бюджетних коштів.

1.7. Право на одержання Компенсації мають Суб’єкти підприємництва, які:

- зареєстровані та здійснюють діяльність у Вінницькій області;

- забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 10 відсотків його вартості;

- розробляють та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: створення та розширення виробничих потужностей; впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку відповідних територій.

- забезпечують виконання вимог, передбачених цим Порядком.

1.6. Компенсація не може надаватися Суб’єктам підприємництва, які:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

10) отримують аналогічну за видами державну підтримку.


2. Основні засади проведення конкурсного відбору


2.1. Проведення конкурсного відбору Суб'єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Компенсацію, здійснюється за рішенням конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору Cуб’єктів підприємництва (далі - Конкурсна комісія), склад якої та Положення затверджується головою облдержадміністрації.
До роботи в конкурсній комісії залучаються представники профільних комісій обласної Ради, представники громадських організацій підприємців.
Конкурсна комісія, в разі необхідності, утворює тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів інвестиційних проектів.
Організаційну роботу Конкурсної комісії забезпечує Департамент.

2.2. Департамент у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення Конкурсною комісією, оприлюднює оголошення про проведення конкурсу у друкованих засобах масової інформації та/або мережі Інтернет (сайти: www.vin.gov.ua; www.vininvest.gov.ua), яке має містити інформацію про:
найменування та місцезнаходження юридичної особи, відповідальної за проведення конкурсу;
кінцевий термін подання конкурсних пропозицій;
адресу, за якою приймаються документи.
Приймання заявок на участь у конкурсі з відповідними документами здійснюється Департаментом з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу до дня визначеного кінцевого терміну включно.

2.4. Суб'єкт підприємництва, який бажає взяти участь у конкурсі, подає до Департаменту заявку на участь у конкурсі та документи згідно п.3.1. Порядку.

2.5. Документи подаються Суб'єктом підприємництва, або уповноваженою ним особою. Подані документи перевіряються секретарем Конкурсної комісії та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсного відбору у день їх подання.
Книга реєстрації заяв учасників конкурсного відбору повинна бути прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою Департаменту.
Якщо подається неповний комплект документів, або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи повертаються Суб'єкту підприємництва із повідомленням причини повернення.
При прийнятті документів один примірник заявки з реєстраційним номером повертається Суб'єкту підприємництва.

2.6. Переможцями конкурсного відбору визнаються Суб’єкти підприємництва, які передбачають досягнення кращих результативних показників реалізації бізнес-плану інвестиційного проекту.

2.7. Переможець конкурсного відбору визначається Конкурсною комісією, виходячи з критеріїв, та з урахуванням суми коштів, яка передбачена в обласному бюджеті на зазначені цілі.
Переможців конкурсу може бути декілька, їх кількість визначається окремо за результатами кожного конкурсного відбору.

2.8. Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів з дня проведення конкурсного відбору письмово інформує Суб'єктів підприємництва, які брали у ньому участь, про його результати.

2.9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

2.10. Оператор щокварталу до 25 числа місяця, наступного після проведення конкурсу, направляє Департаменту звіт про використання коштів обласного бюджету.

3.Умови надання Компенсації Суб’єктами підприємництва.


3.1. Суб’єкти підприємництва для участі у конкурсному відбору подають наступні документи:
заявку на участь у конкурсі згідно з додатком у двох примірниках;
бізнес-план інвестиційного проекту;
копію кредитного договору, завірену банківською установою, яка видала Кредит;
довідку банківської установи із зазначенням загальної суми Кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період та прогнозної суми відсотків, що підлягає відшкодуванню за рахунок Компенсації;
копію статуту та фінансовий звіт за останній рік і останній звітний період;
довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків та виплати заробітної плати.

3.2. Конкурсна комісія, за результатами розгляду поданих матеріалів, приймає рішення про доцільність надання підтримки у формі Компенсації.

3.3. Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:
- відповідність інвестиційного проекту пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку відповідної територіальної одиниці на відповідний рік;
- соціальна значимість інвестиційного проекту;
- кількість додаткових робочих місць, які планується створити;
- строк окупності інвестиційного проекту;
- обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

3.4. Рішення Конкурсної комісії направляється Департаменту та Оператору.

3.5. Департамент надає Суб’єктам підприємництва - переможцям конкурсного відбору, витяг із протоколу для пред’явлення його банківським установам, які надали Кредити.
На підставі зазначеного витягу між Оператором, Суб’єктом підприємництва та банківською установою укладається угода, у якій зазначається розмір та умови погашення відсотків за користування кредитом з урахуванням Компенсації.

3.6. Кошти на Компенсацію надаються Суб’єктам підприємництва в межах одного бюджетного періоду.
У разі, коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої Компенсації може розглядатися в наступному бюджетному періоді за умови виділення коштів на зазначені цілі в обласному бюджеті на загальних підставах.
Якщо Кредит отриманий до початку поточного бюджетного року, відшкодування відсотків надається з початку поточного бюджетного року, якщо Кредит отриманий протягом бюджетного року - з моменту отримання Кредиту.

3.7. Для отримання суми Компенсації банківські установи, які надали коротко- або середньострокові кредити, подають щомісячно до 7-го числа місяця, що настає за звітним, Оператору два примірники реєстрів Позичальників, які взяли Кредити в цих банківських установах і за результатами конкурсу отримали право на Компенсацію, а також виписку банківської установи із зазначенням загальної суми Кредиту, погашеної суми Кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок Компенсації.

3.8.Суб’єкт підприємництва надає Оператору копію документа про фактичну сплату відсотків, завіреного належним чином або копію платіжного доручення про сплату відсотків, завірену банківською установою.

3.9. Оператор складає та затверджує реєстр компенсаційних виплат у розрізі банківських установ і подає органам казначейства разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на Компенсацію Суб’єктам підприємництва.
Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом перерахування коштів на рахунки Суб’єктів підприємництва - переможців конкурсного відбору.

3.10. Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету для здійснення Компенсації складається і подається в установленому порядку.

3.11. Невикористані кошти, які направлялися на Компенсацію, повертаються Оператором до обласного бюджету.

3.12. Суб’єкти підприємництва, які отримали Компенсацію, в термін до 01 березня наступного бюджетного періоду після її отримання надають до Конкурсної комісії інформацію про стан виконання показників результативності інвестиційного проекту за минулий бюджетний період та копію фінансового звіту (декларації) за минулий рік.

 

.

.

 

Додаток.docДодаток.doc

 

.

.

 

Пропозиції та зауваження до проекту Порядку надсилати до Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анонси подій

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці та зайнятості населення
тел.: (0432) 61-45-26
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Архів новин

Травень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

© Вінницька обласна державна адміністрація.

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International 21100 м. Вінниця вул. Соборна 70 Тел. (0432) 59-21-10, Тел./факс 59-21-28 email: oda@vin.gov.ua