Розпорядження №222 від 03 квітня 2015 року

Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 03 квітня 2015 року № 222Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником,
заступниками голови облдержадміністрації


Згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та у зв'язку з кадровими змінами в облдержадміністрації:

1. Затвердити розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації, що додається.

2. Покласти на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації відповідальність за здійснення повноважень райдерж- адміністраціями, структур­ними підрозділами облдержадміністрації, контроль за реалізацією делегованих повноважень виконавчими органами міських рад міст об­ласного значення, координацію діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій і взаємодію з ними.

3. Установити, що:

3.1. Доручення і вказівки першого заступника, заступ­ників голови облдержадміністрації з питань, що належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, відповідними підприємства­ми, установами та організаціями.

3.2. У разі відсутності голови облдержадміністрації його обов’язки виконує перший заступник голови облдержадміністрації.

3.3. У разі відсутності першого заступника чи одного із заступників голови облдержадміністрації здійснення їх повноважень забезпечується посадовими особами згідно з додатком.

4. Першому заступнику, заступникам голови облдержадміністрації у двотижневий строк внести на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів згідно з цим розподілом обов'язків.

5. Визнати таким, що втра­тило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 26 січня 2015 року № 26 “Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, засту­пниками голови обласної державної адміністрації”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.Голова обласної державної
адміністрації

В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 03 квітня 2015 року № 222


РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між головою, першим заступником, заступниками голови
облдержадміністрації

Голова обласної державної адміністрації
Коровій В.В.


Очолює облдержадміністрацію, здійснює керівництво її діяль­ністю, відповідає за виконання покладених на облдержадміністрацію завдань та здійснення нею своїх повноважень.

Представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими й релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покла­дених на облдержадміністрацію.

Організовує роботу облдержадміністрації, визначає її структуру, утворює, реорганізовує, ліквідовує структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату, затверджує в установленому порядку штатний розпис апарату, визначає в межах виділених асигнувань граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та працівників апарату облдержадміністрації.

Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади ви­щого рівня.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовніш­ньоекономічних зв'язків, укладає договори з іноземними партнерами у межах компетенції, визначеної законодавством.

Утворює колегію облдержадміністрації та інші консультативні, дорадчі органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Виступає розпорядником коштів облдержадміністрації у межах затвердженого бюджету.
Видає розпорядження і доручення голови облдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює загальну координацію реалізації в області державної політики в галузях соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, з питань забезпечення законності, правопорядку, оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, територіальної оборони, державної безпеки, запобігання та протидії корупції, сприяє в межах, визначених чинним законодавством, функціонуванню судів на території області.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.

Здійснює координацію дій органів влади, установ, підприємств, організацій з правоохоронними органами при ліквідації терористичних актів.

Спрямовує і контролює діяльність райдержадміністрацій. Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Здійснює в установленому чинним законодавством порядку розгляд звернень громадян.

Спрямовує і здійснює загальний контроль за діяльністю:

Департаменту фінансів облдержадміністрації
Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації
Сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації
Відділу по забезпеченню діяльності голови облдержадміністрації апарату облдержадміністрації
Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
Сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації
Сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

Забезпечує взаємодію з:

Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області
Управлінням МВС України у Вінницькій області
Прокуратурою Вінницької області
Головним управлінням Державної фіскальної служби у Вінницькій області
Головним управлінням юстиції у Вінницькій області
Територіальним управлінням Державної судової адміністрації у Вінницькій області
Управлінням Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області
Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області
Співпрацює з:

Міністерством внутрішніх справ України
Міністерством оборони України
Міністерством юстиції України
Державною казначейською службою України
Державною пенітенціарною службою України
Державною фіскальною службою України
Державною фінансовою інспекцією України
Генеральною прокуратурою України
Службою безпеки України
Адміністрацією Державної прикордонної служби України
Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Державною судовою адміністрацією України
Рахунковою палатою України

Очолює:

колегію обласної державної адміністрації;
раду оборони області;
обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
кадрову комісію облдержадміністрації;
обласну постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;
обласну робочу групу з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
обласну комісію з питань енергетичної безпеки;
регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Координує діяльність:

координаційної ради з питань розвитку територіальних громад області при голові облдержадміністрації;
Ради церков і релігійних організацій при голові облдержадміністрації;
Громадської ради при облдержадміністрації.Перший заступник голови обласної державної адміністрації
Гижко А.П.


Виконує обов’язки голови облдержадміністрації у разі його відсутності.

Забезпечує контроль за виконанням Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації та рішень обласної ради з питань економіки, фінансів, соціально-економічного розвитку області.

Відповідає за:

реалізацію в області економічної та регіональної політики;
реалізацію на території області фінансової та податкової політики;
вирішення питань, пов‘язаних з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням;
питання погашення кредиторської заборгованості на підприємствах та інших господарських структурах області;
роботу галузей агропромислового комплексу, розвиток соціальної сфери села, продовольче забезпечення населення;
розвиток лісового господарства, проведення земельної та аграрної реформи;
вирішення питань землеустрою та моніторингу земель;
додержання правил санітарної охорони, здійсненням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;
формування цін і своєчасні розрахунки з населенням та сільськогосподарськими підприємствами області за здане молоко;
реалізацію в області розвитку підприємництва, бізнесу, інноваційно-інвестиційної політики, євроінтеграцію і міжнародне співробітництво та здійснює заходи щодо розвитку пріоритетних територій, затвердження інвестиційних проектів і укладання контрактів з інвесторами;
реалізацію державної цінової та тарифної політики;
координацію роботи арбітражних керуючих в області;
інформатизацію управлінської діяльності.

Забезпечує:

розробку стратегії соціально-економічного розвитку області та регіонів, виконання обласної та регіональних програм соціально-економічного розвитку;
супроводження інвестиційних проектів та залучення інвестицій в економіку області, створення сприятливого інвестиційного клімату у регіоні;
здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов’язань перед бюджетом, належним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
координацію роботи з банківською системою області та залучення кредитних ресурсів у базові галузі економіки області;
здійснення контролю за станом виконання місцевих бюджетів;
контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань фінансової політики;
формування та виконання обласного бюджету, підготовку пропозицій щодо складання проекту Державного бюджету України;
ефективне використання фінансових ресурсів області;
реалізацію в області газифікації;
розробку та виконання державних і регіональних програм зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційної політики, інвестиційної діяльності, підвищення ефективності виробництва на підприємствах транспорту, залучення інвестицій та інноваційних технологій;
координацію роботи з банківською системою області та залучення кредитних ресурсів у базові галузі економіки області;
розробку та виконання програм розвитку і функціонування промислового комплексу області, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції;
запровадження ефективних методів регулювання цін та тарифів на товари, продукцію, послуги у встановленому законодавством порядку;
організацію перебування в області зарубіжних делегацій та обласних делегацій за кордоном.

Координує роботу з надання адміністративних послуг та функціонування дозвільної системи у сфері господарювання на території області.

Відає питаннями санації, реструктуризації та банкрутства підприємств.

Координує роботу щодо участі підприємств та організацій регіону у виставково-ярмаркових заходах України.

Готує пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області, забезпечення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

Здійснює відповідно до чинного законодавства координацію та контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції в області.

Здійснює повноваження, пов’язані з розвитком економічних та соціально-культурних відносин з регіонами іноземних держав.

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей агропромислового комплексу, використання та охорони земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, реформування земельних і майнових відносин.
Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості, залучення інвестицій та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

У межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна до регіональних ресурсів і потреб.

Організовує виконання програм та заходів природоохоронного спрямування. Вирішує питання організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Координує діяльність та вносить кадрові пропозиції щодо:

Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації
Департаменту фінансів облдержадміністрації (оперативне управління)
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації
Управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації

Барської райдержадміністрації
Бершадської райдержадміністрації
Калинівської райдержадміністрації
Козятинської райдержадміністрація
Літинської райдержадміністрації
Мурованокуриловецької райдержадміністрації
Немирівської райдержадміністрації
Тиврівської райдержадміністрації
Виконавчих органів Козятинської міської ради

Співпрацює з:

Міністерством аграрної політики та продовольства України Міністерством екології та природних ресурсів України
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
Міністерством закордонних справ України
Міністерством фінансів України
Державною казначейською службою України
Державною службою статистики України
Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру
Державною фіскальною службою України
Державним агентством водних ресурсів України
Державним агентством лісових ресурсів України
Державним агентством резерву України
Державним агентством рибного господарства України
Державною екологічною інспекцією України
Державною фінансовою інспекцією України
Антимонопольним комітетом України
Фондом державного майна України
Торгово-промисловою палатою України

Забезпечує взаємодію з:

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Вінницькій області
Головним управлінням Державної казначейської служби у Вінницькій області
Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області
Головним управлінням ветеринарної медицини у Вінницькій області
Головним управлінням Держсанепідемслужби у Вінницькій області
Головним управлінням статистики у Вінницькій області
Головним управлінням юстиції у Вінницькій області
Державною інспекцією сільського господарства у Вінницькій області
Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області
Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області
Державною фітосанітарною інспекцією у Вінницькій області
Управлінням Національного банку України у Вінницькій області
Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України
Регіональним відділенням Фонду держмайна України по Вінницькій області
Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства
Управлінням охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Вінницькій області
Державним підприємством “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Вінницястандартметро-логія”)
Обласною спілкою споживчих товариств
Комунальною організацією “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву”
Басейновим управлінням водними ресурсами річки Південний Буг “БУВР Південного Бугу”
Вінницьким регіональним відділенням Укрдержфонду підтримки фермерських господарств
Вінницьким обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість”
Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогоспо-дарським підприємством “Віноблагроліс”
Вінницькою торгово-промисловою палатою

Очолює:

координаційну раду з питань розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики при облдержадміністрації;
конкурсну комісію для проведення відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів обласного бюджету;
комісію з відчуження об’єктів державної власності;
конкурсну комісію з питань закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця торгів на конкурентних засадах;
комісію з питань надання земельних ділянок у власність або користування фізичним та юридичним особам;
обласну комісію з питань державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні операцій з металобрухтом;
обласну комісію з питань упорядкування обліку юридичних осіб;
державну надзвичайну протиепідемічну комісію при облдержадміністрації;
державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при облдержадміністрації;
конкурсну комісію обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;
обласну комісію з врегулювання майнових питань реформованих і сільськогосподарських підприємств;
міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля;
обласну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;
координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі;
конкурсну комісію обласного фонду охорони земель;
обласну комісію з питань охорони родючості ґрунтів;
обласну робочу групу з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель;
комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва;
обласну раду з питань виставкової діяльності;
обласну комісію з обстеження ринків і продажу продовольчих і непродовольчих товарів;
комісію з питань нагород при облдержадміністрації;
обласну раду по роботі з кадрами;
обласну комісію з визначення претендентів для занесення на обласну Дошку пошани;
комісію для проведення конкурсу серед осіб, які претендують на зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої-третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України;
Регіональний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

Координує діяльність:

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
регіональної ради підприємців при облдержадміністрації.

Заступник голови обласної державної адміністрації
Броварник В.М.

Відповідає за:

житло­во-комунальне господарство;
енергопостачання та розвиток енергетичної галузі;
енергозбереження;
постачання природного газу;
зв'язок;
вирішення перспективних і поточних завдань розвитку транспорту та організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями транспорту;
цивільний захист;
промислове, цивільне та шляхове будівництво;
містобудування та архітектуру;
захист прав споживачів;
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції об'єктів;
питання безпеки руху.

Забезпечує:

контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів в галузі житлово-комунального господарства, будівництва, газопостачання, енергозабезпечення, енергозбереження, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення;
розроблення та реалізацію заходів, пов'язаних з цивільним захистом на території області;
здійснення в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій, передбачених законодавством заходів, пов’язаних з порятунком життя людей, захистом їх здоров’я й прав, збереженням матеріальних цінностей, підтриманням громадського порядку;
виконання на території області законодавства про військовий обов'язок посадовими особами й громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
сприяння підготовці молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;
впровадження заходів з охорони праці;
контроль за збиранням та переробленням побутових відходів;
координацію роботи підприємств будівельної індустрії з виробництва будівельних матеріалів усіх форм власності;
координацію питань з квартирного обліку громадян;
координацію роботи консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації за напрямком діяльності.

Координує діяльність та вносить кадрові пропозиції щодо:

Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації
Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації
Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

Вінницької райдержадміністрації
Гайсинської райдержадміністрації
Жмеринської райдержадміністрації
Іллінецької райдержадміністрації
Могилів-Подільської райдержадміністрації
Оратівської райдержадміністрації
Піщанської райдержадміністрації
Погребищенської райдержадміністрації
Тульчинської райдержадміністрації
Ямпільської райдержадміністрації
Виконавчих органів Вінницької міської ради
Виконавчих органів Жмеринської міської ради
Виконавчих органів Могилів-Подільської міської ради

Співпрацює з:

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністерством інфраструктури України
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України
Міністерством оборони України
Державною авіаційною службою України
Державною пенітенціарною службою України
Державною службою України з безпеки на транспорті
Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державною службою України з питань праці
Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Державним агентством автомобільних доріг України
Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
Державною екологічною інспекцією України

Забезпечує взаємодію та роботу з:

Управлінням Державної автомобільної інспекції УМВС України у Вінницькій області
Управлінням Укртрансінспекції у Вінницькій області
Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
Управлінням Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області
Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області
Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області
Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області
Вінницьким обласним військовим комісаріатом
Могилів-Подільським прикордонним загоном Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України
Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Вінницькій області
Управлінням спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області
Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області (в частині санітарного стану та утилізації отрутохімікатів)
Головним управлінням Держсанепідемслужби у Вінницькій області (в частині санітарного стану територій)
Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області
КП “Вінницяоблводоканал”
Підприємствами, що надають послуги з водопостачання та водовідведення незалежно від форм власності
Підприємствами, що надають послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання, незалежно від форм власності
ПАТ по газопостачанню та газифікації “Вінницягаз”
Підприємствами, що надають послуги з газопостачання та газифікації незалежно від форм власності
ПАТ “Вінницяоблпаливо”
ПАТ “Вінницяобленерго”
Комунальним підприємством “Вінницька транспортна компанія”
Південно-Західною електроенергетичною системою
Енергогенеруючими підприємствами, незалежно від форм власності
Службою автомобільних доріг у Вінницькій області
Підприємствами, що здійснюють ремонт та утримання доріг, незалежно від форм власності
Асоціацією підприємств “Вінницятеплоенерго”
Проектними організаціями, незалежно від форм власності
Будівельними підприємствами, незалежно від форм власності
Вінницькою обласною асоціацією будівельних матеріалів “Вінницяоблбудматеріали”
Підприємствами з реалізації паливно-мастильних матеріалів, незалежно від форм власності
Вінницькою дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”
Вінницькою філією ПАТ “Укртелеком”
Підприємствами, що надають послуги зв’язку, кабельного телебачення та Інтернет-зв’язку
Вінницьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”
Комунальною організацією “Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” (в частині будівництва об’єктів)
Товариством сприяння обороні України
КП – “Вінницьке обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації”, “Ямпільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Барське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Гайсинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Бершадське районне бюро технічної інвентаризації”
КП “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації”
Вінницькою обласною комунальною установою “Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ”
Підприємствами, що надають послуги та здійснюють роботу в галузі житлово-комунального господарства, незалежно від форм власності
Відокремленим підрозділом Жмеринська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці
Відокремленим підрозділом Козятинська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці

Очолює:

обласну координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху;
конкурсну комісію “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”;
обласну конкурсну комісію з відбору проектів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;
обласну призовну комісію;
обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальних та інженерно-транспортних інфраструктур;
обласну комісію із розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло;
комісію з питань виконання загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2011-2020 рр.;
обласну постійно діючу комісію з питань благоустрою територій;
обласну комісію з питань реалізації програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
обласну комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу;
регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
комісію з розподілу коштів на енергозбереження, в т.ч. встановлення приладів обліку;
обласну комісію з питань погодження відкриття нових міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути).

Координує діяльність:

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.


Заступник голови – директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації
Івасюк І.Д.


Відповідає за діяльність соціальної, гуманітарної та суспільно-політичної галузей.

Забезпечує:

реалізацію державних гарантій у сфері праці, здійснення контролю за своєчасною й не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, розроблення та організацію виконання обласної програми зайнятості населення;
правильне й своєчасне призначення та виплату державних пенсій і допомог, надання адресної соціальної допомоги та підтримки, призначення й виплату цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;
питання своєчасності виплати заробітної плати;
сприяння працевлаштуванню інвалідів, здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги в установленому порядку;
сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам у їх статутній діяльності;
здійснення інформаційно-аналітичних заходів щодо реалізації внутрішньої політики держави в області;
висвітлення роботи облдержадміністрації в засобах масової інформації;
реалізацію міжнаціональних відносин, додержання прав національних меншин;
роботу галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я на території області;
здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, науки, охорони здоров’я, мови, культури, мистецтва і туризму, материнства й дитинства, сім’ї, молоді та дітей;
організацію всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей;
питання комплексного розвитку фізичної культури і спорту, створення і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд, підготовки кадрів, спортсменів, пропаганди фізичної культури і спорту, олімпійського руху.

Організовує:

здійснення заходів щодо реалізації інформаційної політики на території області;
взаємодію облдержадміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями;
роботу щодо розроблення пропозицій до проектів цільових, галузевих та обласних програм поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей і молоді, охорони материнства та дитинства, оздоровлення, відпочинку й дозвілля дітей та молоді та спорту;
здійснення заходів щодо фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей і молоді, підвищення статусу сім’ї та ролі жінки у суспільстві;
роботу щодо сприяння проведенню виборів і референдумів згідно з чинним законодавством.

Сприяє здійсненню загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Здійснює керівництво редакційними колегіями з підготовки видань “Книга Пам'яті України”, “Реабілітовані історією”.

Сприяє роботі обласного об'єднання “Вічний пам'ятник”.

Координує діяльність та вносить кадрові пропозиції щодо:

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Департаменту охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації
Управління культури і туризму облдержадміністрації
Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
Служби у справах дітей облдержадміністрації
Державного архіву Вінницької області

Крижопільської райдержадміністрації
Липовецької райдержадміністрації
Теплицької райдержадміністрації
Томашпільської райдержадміністрації
Тростянецької райдержадміністрації
Хмільницької райдержадміністрації
Чернівецької райдержадміністрації
Чечельницької райдержадміністрації
Шаргородської райдержадміністрації
Виконавчих органів Ладижинської міської ради
Виконавчих органів Хмільницької міської ради

Співпрацює з:

Міністерством інформаційної політики України
Міністерством культури України
Міністерством молоді та спорту України
Міністерством освіти і науки України
Міністерством охорони здоров’я України
Міністерством соціальної політики України
Державною архівною службою України
Державною міграційною службою України
Державною службою інтелектуальної власності України
Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Державною службою України з питань праці
Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
Державним агентством України з питань кіно
Українським інститутом національної пам'яті
Пен­сійним фондом України
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України
Державною службою зайнятості України
Фо­ндом соціального захисту інвалідів
Фондом соціального страхування УкраїниЗабезпечує взаємодію з:

Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області
Територіальною державною інспекцією з питань праці у Вінницькій області
Управлінням Державної міграційної служби України у Вінницькій області
Управлінням державної служби Головного управління державної служби України у Вінницькій області
Управлінням виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вінницькій області
Відділенням Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області
Вінницьким обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів
Обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Вінницьким обласним центром зайнятості
Державною організацією “Вінницька обласна державна телерадіокомпанія “ВІНТЕРА”
Виконавчою дирекцією Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Державною службою з лікарських засобів у Вінницькій області
ВАТ “Вінницяфармація”
ОКП “Редакція газети обласної ради “Вінниччина”
Обласним товариством політв’язнів та їх дітей
Представництвом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області
Обласним відділенням Національного олімпійського комітету України
Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області.

Очолює:

координаційну раду по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності;
координаційну раду при облдержадміністрації з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції СНІДу;
обласну координаційну раду з питань репродуктивного здоров’я і сприяння здоров’ю матері і дитини;
обласну координаційну раду з питань оздоровлення дітей та підлітків;
обласну комісію із призначення персональних та творчих стипендій в галузі культури і мистецтв;
обласну спостережну комісію;
експертну раду з питань видання творів місцевих авторів;
обласну акредитаційну комісію з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу;
обласну раду представників національно-культурних товариств;
обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення;
комісію з питань мовної політики;
міжвідомчу комісію з обстеження культових споруд в області;
обласну консультативну раду з питань поліпшення соціального захисту громадян;
міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та полі­тичних репресій;
регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій інвалідів у Вінницькій області;
обласну комісію з контролю за станом спортивних споруд, інших спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів;
міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
журі Всеукраїнської літературної премії імені М. М. Коцюбинського;
журі з визначення переможця на здобуття Всеукраїнської літературно-мистецької премій ім. С.Руданського;
робочу групу з підготовки Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Вінницької області на 2015-2017 роки;
конкурсну комісію з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
громадську колегію з питань захисту суспільної моралі у Вінницькій області;
наглядову раду за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення;
координаційну раду ветеранів.

Координує діяльність:

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
обласної громадської ради при обласній державній адміністрації;
політичної консультативної ради при обласній державній адміністрації;
координаційної ради з питань розвитку козацтва на Вінниччині;
обласної ради з питань молодіжної політики;
редакційної колегії з підготовки та видання тому Зводу пам’яток історії та культури України у Вінницькій області.

__________________Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 03 квітня 2015 року № 222
 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
першого заступника, заступників голови
облдержадміністрації у разі їх відсутності


 

Гижко А.П.
Броварник В.
Гижко А.П.
Івасюк І.Д.
 
Керівник апарату обласної
державної адміністрації

В. БОЙКО

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 61-45-26
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Архів новин

Грудень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

© Вінницька обласна державна адміністрація.

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International 21050 м. Вінниця вул. Соборна 70 Тел. (0432) 59-21-10, Тел./факс 59-21-28 email: oda@vin.gov.ua