Положення про управління


УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 березня 2016 року м.Вінниця № 131

Деякі питання управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 04 листопада 2015 року № 688 «Про оптимізацію окремих структурних підрозділів облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 29 грудня 2012 року № 750»:

Внести зміни до Положення про управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 01 грудня 2015 року № 738, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голова обласної державної
адміністрації

Валерій КОРОВІЙЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 02 березня 2016 року № 131


П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління фізичної культури та спорту
Вінницької обласної державної адміністрації

1. Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядковане голові облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне Міністерству молоді та спорту України (Мінмолодьспорт).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:
1) забезпечення реалізації в області державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
2) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією;
3) здійснення моніторингу та контролю за виконанням Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту, Єдиної спортивної класифікації України та інших нормативів з фізичної культури і спорту;
4) аналіз стану та тенденцій соціально-економічного розвитку фізичної культури і спорту в області;
5) здійснення разом з відповідними структурними підрозділами обласної, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, громадянами, громадськими об’єднаннями заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;
6) організація та проведення заходів, які передбачені календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;
7) сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;
8) здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі;
9) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики в галузі фізичної культури та спорту.

4. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) забезпечує захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
2) надає адміністративні послуги;
3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
4) вносить пропозиції щодо проекту фінансування галузі фізичної культури і спорту з місцевого бюджету;
5) здійснює в установленому порядку фінансування спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, спортивних споруд, інших підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, може надавати фінансову підтримку спортивним федераціям, асоціаціям, спортивним товариствам та їх спортивним школам і спорудам, обласному відділенню Національного Олімпійського комітету України та іншим визначеним законодавством України організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечує контроль разом з відповідними органами за станом їх фінансової та виконавчої дисципліни, веденням обліку і звітності;
6) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
7) сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для розвитку фізичної культури та спорту;
8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
9) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень, готує пропозиції до проектів державних та регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту, забезпечує їх виконання;
10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розпорядниками яких є інші структурні підрозділи;
12) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;
13) готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
14) забезпечує організацію і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
15) сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
16) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
17) контролює органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, надає їм методичну допомогу щодо розвитку фізичної культури і спорту;
18) сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у проведенні ними фізкультурно-масової та спортивної роботи;
19) сприяє міжнародному співробітництву з питань фізичної культури та спорту;
20) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
21) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
22) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
23) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
24) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
25) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
26) формує і затверджує календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області згідно Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік;
27) здійснює контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в області;
28) затверджує положення про змагання;
29) здійснює в межах своїх повноважень організацію роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;
30) здійснює заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;
31) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних і обласних стипендій, грошових винагород олімпійським та параолімпійським чемпіонам, членам національних збірних команд України, талановитим спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту області;
32) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту в області;
33) забезпечує організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;
34) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;
35) бере участь у створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об’єктів спортивного призначення, сприяє вирішенню максимально-сприятливих умов, в тому числі і житлово-побутових, для кандидатів на участь в Олімпійських і Параолімпійських іграх, членам національних збірних команд України та області, їх тренерам, провідним спеціалістам галузі;
36) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління облдержадміністрації, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів, може виступати замовником будівництва спортивних об’єктів;
37) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;
38) реєструє спортивні рекорди та досягнення області, подає в установленому порядку Мінмолодьспорту документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами області;
39) сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;
40) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
41) сприяє залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту;
42) комплектує склад збірних команд області з видів спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів області у державних та міжнародних змаганнях, забезпечує автотранспортне обслуговування спортивних заходів, міжнародне перевезення спортивних команд, делегацій, окремих спортсменів, обладнання та інше;
43) залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
44) організовує і удосконалює систему відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл, відділень за видами спорту, а також штатних спортивних команд резервного спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;
45) вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;
46) в установленому чинним законодавством порядку укладає відповідні угоди, виступає засновником некомерційних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, спортивно-оздоровчих таборів та комплексів, ліцеїв-інтернатів фізичної культури та спорту, училищ олімпійського резерву, центрів олімпійської підготовки;
47) сприяє діяльності цільових благодійних фондів, діяльність яких є підтримка фізкультурно-спортивних програм, активізація фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів;
48) сприяє обласному центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;
49) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видовищну діяльність;
50) вживає заходи для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;
51) забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
52) нагороджує цінними призами, грошовими винагородами, грамотами, дипломами, медалями переможців та призерів обласних змагань, їх тренерів, переможців та призерів чемпіонатів та першостей України, переможців, призерів та учасників чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор, інших міжнародних змагань та їх тренерів, активістів фізичної культури і спорту, ветеранів спорту, громадський актив;
53) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
54) організовує роботу з укомплектування, зберігання та використання архівних документів;
55) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства трудових спорів (конфліктів);
56) забезпечує захист персональних даних;
57) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

5. Управління має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних держадміністрацій з питань розвитку фізичної культури і спорту;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення планових заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінмолодьспортом в установленому законом порядку.
Начальник Управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника Управління.

8. Начальник Управління:
1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;
2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Управління;
3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;
6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають підвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управління юстиції у Вінницькій області;
12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Управління;
14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;
16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;
17) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) виконує згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту;
19) виконує у межах своїх повноважень затверджений в установленому порядку кошторис Управління;
20) погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій;
21) розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Управління чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
22) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, може утворюватися колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступника за посадою, а також інших працівників Управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, відділів з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, представники фізкультурно-спортивних товариств та інших громадських організацій.
Засідання колегії проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника Управління.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Управління.

10. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо визначення і реалізації основних напрямів діяльності Управління, вирішення найважливіших питань розвитку фізичної культури і спорту в Управлінні можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник Управління.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації та Мінмолодьспортом.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова облдержадміністрації у межах бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов’язаних з ними особам.
У разі припинення Управління як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

15. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

.
Голова обласної державної
адміністрації
Валерій КОРОВІЙ