ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

22 серпня 2018 року                                                                                                              № 657

 

Про затвердження Положення про управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від   29 грудня 2012 року № 750 «Про перелік структурних підрозділів облдержадміністрації» (зі змінами):

Затвердити Положення про Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації, що додається.

 

 Голова обласної державної

          Адміністрації                                                                                           

          В. КОРОВІЙ

 

  

 

                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

 від 22 серпня 2018 року № 657

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації

 

1. Управління дорожнього господарства облдержадміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству інфраструктури України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств інших центральних органів влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства області;
 • організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сфері дорожнього господарства;
 • організація роботи з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у галузі дорожнього господарства, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сфері дорожнього господарства;
 • підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення на регіональному рівні, виконання програм розвитку та функціонування об'єктів дорожнього сервісу;
 • організація розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд в регіоні в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно з законодавством;
 • здійснення аналізу стану і тенденцій розвитку в сфері дорожнього господарства, з метою розробки заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку галузі;
 • збір та аналіз інформації про стан місцевого дорожнього господарства та безпеки дорожнього руху, організація проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості;
 • підготовки пропозицій щодо реформування і розвитку дорожнього господарства спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;
 • розробка проектів нормативно-правових актів в сфері дорожнього господарства у законодавчо визначених випадках;
 • визначення напрямів використання коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення з урахуванням стратегічних цілей програм розвитку дорожнього господарства;
 • забезпечення сталого фінансування дорожнього господарства в межах наявних фінансових ресурсів, пошук додаткових джерел для його фінансування;
 • виконання функцій головного розпорядника коштів, що спрямовуються на утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення та відповідної інфраструктури;
 • аналіз організації та проведення закупівель, пов’язаних з виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг;
 • надання статистичної та іншої звітності відповідним органам на місцях та Мінінфраструктури;
 • взаємодія з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов'язаних з функціонуванням та розвитком дорожнього господарства у регіоні;
 • виконання повноважень облдержадміністрації, делегованих обласною Радою щодо організації діяльності підприємств i організацій житлово-комунального господарства – об’єктів спільної власності територіальних громад області щодо забезпечення реалізації регіональної політики з питань дорожнього господарства.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) розробляє пропозиції щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;

4) приймає участь у розробці регіональних стратегій та програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузі дорожнього господарства;

5) вносить пропозиції щодо формування проекту обласного бюджету з метою фінансового забезпечення утримання та розвитку місцевого дорожнього господарства;

6) організовує будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів, переліків об’єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами;

7) забезпечує, в межах компетенції, стале функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

8) забезпечує фінансування утримання та розвитку автомобільних доріг в межах наявних фінансових ресурсів, здійснює залучення додаткових джерел для фінансування місцевого дорожнього господарства;

9) здійснює аналіз організації та проведення закупівель, пов’язаних з виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг;

10) веде статистичний облік та паспортизацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

11) здійснює, в межах компетенції, контроль за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявляє аварійно-небезпечні місця (ділянки) та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснює заходи щодо їх ліквідації;

12) сприяє розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

13) вирішує інші питання у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення відповідно до компетенції та законів України;

14) приймає участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

15) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

16) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

17) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

18) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

19) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають;

20) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

21) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

22) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

23) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

24) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

27) в межах своєї компетенції та повноважень забезпечує реалізацію державної політики щодо протидії корупції;

28) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);

29) забезпечує захист персональних даних.

5. Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку галузі дорожнього господарства;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдерж-адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних держадміністрацій в галузі дорожнього господарства;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління

6. Управління, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням Міністерством інфраструктури України в установленому законом порядку. Начальник Управління має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади начальник Управління за погодженням з головою облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

8. Начальник управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законі інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області;

12) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Управління;

14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

17) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) розглядає, погоджує, затверджує кошториси, штатні розписи, плани використання бюджетних коштів, звіти та баланси розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;

19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

20) здійснює в Управлінні визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби.

9. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації та Міністерством інфраструктури України.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

12. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.

13. У разі припинення Управління як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

14. Управління, є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

   

Голова обласної державної

           адміністрації                                                                                          

            В. КОРОВІЙ