Назва Програми: Програма зайнятості населення Вінницької області на період до 2017 року, де (далі - Програма).

Підстави розробки:
Закон України „Про зайнятість населення”;
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;
Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва”;
Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”;
Закон України „Про державні цільові програми”;
Указ Президента України від 26 лютого 2010 № 274/2010 „Про невідкладні заходи з подолання бідності”;
Постанова Кабінету Міністрів України № 1057 від 31 серпня 2011 року „Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 № 1058-р „Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики”;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року №50 „Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017 року”;
Розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації від 14 березня 2013 року № 99 „Про розроблення проектів обласної, районних (міських) програм зайнятості населення на період до 2017 року”;
Стратегія регіонального розвитку Вінницької області на період до 2015 року, затверджена рішенням сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання від 1 червня 2007 року №291.

Розробник Програми: Вінницька обласна державна адміністрація.

Учасники розроблення та виконання Програми.
Розробниками та виконавцями Програми є структурні підрозділи облдержадміністрації, обласний та базові центри зайнятості, обласні організації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Терміни реалізації Програми: 2013-2017 роки.

 Мета Програми: розширення можливостей реалізації права громадян на працю, підвищення їх доходів шляхом:
- створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;
- стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;
- збереження та розвитку трудового потенціалу;
- підвищення ролі зацікавленості у перетвореннях на ринку праці учасників соціального діалогу (об’єднань організацій роботодавців та професійних спілок).

Основними завданнями Програми є:

- розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом:
- стимулювання зацікавленості роботодавців у модернізації виробництва, розвитку сфер енергозбереження, будівництва, туристичної та рекреаційно-курортної інфраструктури;
- залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності та інфраструктури;
- запровадження інноваційних технологій, забезпечення підвищення продуктивності праці;
- запровадження стимулів зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі для осіб з інвалідністю;

підвищення рівня зайнятості сільського населення шляхом:
- підвищення ефективності аграрного виробництва та конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції;

- розширення можливостей реалізації продукції особистих селянських господарств;

- сприяння розвитку мережі сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів для забезпечення заготівлі, зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції;
- сприяння розвитку екологічного (зеленого), сільського туризму, народних художніх промислів, рекреаційно-туристичного підприємництва в сільській місцевості;
- стимулювання зацікавленості молоді у працевлаштуванні в сільській місцевості;

розвиток підприємницької ініціативи економічно активного населення шляхом:
- забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи;
- удосконалення механізму захисту прав працівників на своєчасне отримання заробітної плати у повному розмірі;
- проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг легальних трудових відносин для забезпечення соціального захисту працівників;
- підвищення ефективності державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та зайнятість населення з метою забезпечення реалізації конституційних прав і соціальних гарантій працівників;
- активізації співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації відносин на ринку праці, забезпечення дотримання прав і гарантій працівників;
формування переліку класифікації професій та професійних стандартів шляхом:
- забезпечення системного прогнозування потреб економіки та соціальної сфери у кваліфікованих кадрах;
- запровадження механізму формування державного замовлення на підготовку кадрів з урахуванням середньострокових прогнозів потреб економіки та соціальної сфери у кваліфікованих кадрах;
- забезпечення відповідності рівня підготовки кадрів потребам соціально-економічного розвитку регіонів, перспективам розвитку галузей економіки та соціальної сфери;
- удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, підвищення мотивації зацікавленості молоді до оволодіння робітничими професіями;
- забезпечення систематичного інформування молоді щодо можливостей працевлаштування;
підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення механізму регулювання трудової міграції шляхом:
- посилення соціального захисту громадян України, які тимчасово працюють за кордоном;
- посилення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;
- збалансування попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці з урахуванням можливостей працевлаштування і надання житла;
сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом:
- застосування гнучких умов трудового договору, зокрема для молоді та осіб з інвалідністю;
- сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю;
- утворення молодіжних центрів праці у містах та районах області з метою підвищення якості надання послуг молоді;
активізація роботи з профілактики та запобігання масовому вивільненню працівників шляхом:
- залучення до оплачуваних громадських робіт безробітних громадян та працівників, які переведені до роботи в режимі неповного робочого часу.

Основні принципи Програми:

- принцип об’єктивності (Програма розробляється на основі інформації органів державної статистики, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування);
- принцип гласності (доступність для громадськості);
- принцип самостійності (полягає в тому, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання Програми);
- принцип рівності (дотримання прав та врахування інтересів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, профспілкових організацій, громадян).

Очікувані результати виконання Програми:

У результаті виконання Програми та реалізації послідовної державної економічної і соціальної політики очікується, що в 2017 році чисельність зайнятих економічною діяльністю осіб віком 15—70 років збільшиться до 712,8 тис. осіб, рівень безробіття осіб цієї вікової групи знизиться до 8,2 відсотка, підвищення рівня підприємницької активності населення області, а отже і рівня зайнятості до 61,3 %, створення за рахунок усіх джерел фінансування протягом трьох наступних років не менше 23 тисяч нових робочих місць.

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць, а отже, збільшити кількість осіб, зайнятих економічною діяльністю;
- зменшити обсяг безробіття, у тому числі серед молоді та сільського населення;
- підвищити якість робочих місць за умовами та оплатою праці у результаті реалізації інноваційно-інвестиційної політики області;
- зменшити обсяги нелегальної (тіньової) зайнятості;
- підвищити престижність праці за робітничими професіями;
- забезпечити зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- зменшити відтік економічно активного населення за кордон.

Контроль за виконанням Програми зайнятості населення Вінницької області на період до 2017 року:

Контроль за виконанням даної Програми здійснює відповідно до компетенції, Вінницька обласна державна адміністрація через Департамент соціальної політики облдержадміністрації та Вінницький обласний центр зайнятості.
Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, обласного центру зайнятості, голови районних державних адміністрацій, міські голови (міст обласного значення) організовують виконання та забезпечують щоквар­тальне інформування Вінницької облдержадміністрації через Департамент соціальної політики облдержадміністрації про хід виконання заходів, визначених Програмою, та подають висновки і пропозиції щодо поліпшення реалізації програмних завдань.

Обсяги та джерела фінансування Програми: реалізація Програми не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми передбачено в межах кошторису їх виконавців та за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій, що здійснюють підприємницьку (госпрозрахункову) діяльність, суб’єктів малого підприємництва та фізичних осіб-підприємців, інноваційних проектів, тощо. Фінансування витрат, пов’язаних із наданням соціальних послуг та матеріального забезпечення населенню, зареєстрованому в державній службі зайнятості, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відповідно до законодавства про зайнятість населення, про страхування на випадок безробіття та коштів інших джерел фінансування, передбачених чинним законодавством України.
І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Вінницької області за 2012 рік.

Стан соціально-економічного розвитку за 2012 рік
Протягом 2012 року в області проводилася цілеспрямована робота з реалізації Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та Регіонального плану дій Вінницької області на 2012 рік шляхом подальшого розвитку виробничої та соціальної сфери, зростання обсягів сільськогосподарського виробництва, забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів, розв'язання соціальних проблем мешканців Вінниччини.
Результати соціально-економічного розвитку області у 2012 році свідчать, що заходи, які вживалися структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення) сприяли поліпшенню роботи провідних галузей господарського комплексу області.
Зокрема:
- обсяг виробництва 2012 року перевищено на 7,1% проти 2011 року (по Україні – 98,2%). Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область залишила за собою почесне 3 місце. За обсягом реалізованої продукції область отримала приріст у 1,3млрд.грн.
У 2012 році підприємства харчової галузі збільшили випуск продукції проти 2011 року на 1,7%, добувної - перевищили минулорічний рівень виробництва на 4,3%. Виробництво готових металевих виробів зросло на 3,0%, продукції хімічної галузі - на 22,3%. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води збільшилось на 29,3%.

Вінниччина має один із найпотужніших серед регіонів України агропромисловий комплекс. За 2012 рік в сільському господарстві області вироблено валової продукції сільського господарства на суму 14,5 млр.грн. Питома вага регіону в загальному обсязі виробництва продукції сільського господарства України становить 6,5%.
Всіма категоріями господарств у 2012 році отримано валовий збір зернових понад 3,6 млн. тонн, при урожайності 43,1 ц/га. Цукрових буряків накопано понад 2,8 млн. тонн, при урожайності 350 ц/га, у сезоні виробництва працювало 9 цукрових заводів, якими вироблено 362,4 тис.тонн цукру, доведену квоту «А» виконано на 100,3%.
В галузі тваринництва за 2012 рік забезпечено позитивну динаміку розвитку. Приріст обсягів виробництва в тваринництві по всіх категоріях господарств становить – 10,6%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 42,4%.

В малому бізнесі області зайнято майже 26% усього зайнятого населення, або понад 180,0 тис. осіб.
В області зростає роль малого бізнесу у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів. Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в 2012 році становить 810,8 млн.грн., що складає 19% від загальних обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів та на 37,2% більше, ніж у 2011 році.
Надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва становлять 567,2 млн.грн., що на 36,3% більше проти 2011 року, а їх частка в загальних обсягах надходжень до місцевого бюджету становить 25%. При цьому необхідно зазначити, що зростання надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва, як до бюджетів усіх рівнів так і до місцевого бюджету, характеризуються випереджаючими темпами порівняно з зростанням загальних обсягів надходжень (загальні надходження +8,1% та +19,1% відповідно).
У 2012 році надходження суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), становлять 147,1 млн.грн., що майже в 2,5 раза більше, ніж у 2011 році.

У 2012 році підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1338,1 млн. грн., що становить 80,8 % до обсягів будівництва у попередньому році.
Основна частина робіт припадає на будівництво будівель та споруд – 1148 млн. грн. або 85,8 % від загального обсягу робіт.
Збільшили обсяги робіт підприємства, що займаються роботами з завершення будівництва на 150 %, орендою будівельної техніки з оператором – на 14,6%.
За 2012 рік введено в експлуатацію 322,3 тис.м2 загальної площі житла, що становить 103 % до попереднього року.

Товарооборот області за 2012 рік склав 23 млрд. 556 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 17,7 %, а в діючих цінах збільшився на 20,1%. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область посідає 5 місце, а за абсолютним приростом на одну особу – 12 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 93,1%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.

Обсяг реалізованих послуг за січень-грудень 2012 року становить 4231 млн. грн., що на 5,9 % менше проти відповідного періоду минулого року.
Населенню реалізовано послуг на 970 млн.грн., що становить 22,9 % від загальних обсягів і на 4,3 % більше проти відповідного періоду минулого року.

У 2012 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 24,7 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012 року становив 245,4 млн.дол., що на 8,4% більше обсягів іноземних інвестицій на початок 2012 року, та в розрахунку на одну особу населення становить 151,1 дол.
Переважну більшість інвестицій (77,6% від загального обсягу) внесено з країн ЄС – 190,4 млн.дол., із країн СНД – 13,5 млн.дол. (5,5%), з інших країн світу – 41,5 млн.дол. (16,9%).
За обсягами іноземних інвестицій область посідає 20 місце серед 27 регіонів України.
Інвестиції надійшли із 51 країни світу. Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Австрії, Кіпру, Франції, Німеччини, Польщі. На підприємствах промисловості зосереджено 139,3 млн.дол. (56,8%) загального обсягу прямих інвестицій.
Станом на 1 січня 2013 року в галузь сільського господарства інвестовано 23 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, приріст їх за рік склав 6,4 млн. дол. США.
В 2012 році на Вінниччині розпочато будівництво двох молочних комплексів на 3 тис. корів та завершено реконструкції 19 молочнотоварних ферм загальною потужністю 4315 корів; введено в експлуатацію 8 елеваторів потужністю 28 тис. тонн. Введено в експлуатацію 6 фруктосховищ, 2 картоплесховища, що дасть можливості збереження овочевої, плодоягідної продукції та картоплі.
В результаті реалізації інвестиційних проектів в аграрній сфері області, в 2012 році було створено додатково 429 нових робочих місць.
В харчовій та переробній галузі також відбувається пожвавлення інвестиційної діяльності. Так, в 2012 році введена в експлуатацію кондитерська фабрика №2 ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», на якій створено майже 2000 робочих місць.

В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
Протягом 2012 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 7766,6 млн. грн. Проти 2011 року показники зросли на 9,9% або на 701,5 млн. грн. Із них власні надходження становлять 3777,7 млн. грн. і проти 2011 року зросли на 13,3%, або на 444,7 млн. грн.
За 2012 рік в регіоні виплачено пенсій та грошової допомоги 7648,4 млн. грн., що на 9,2% або на 642,2 млн. грн. більше, ніж за 2011 рік.
Станом на 1 січня 2013 року в області фактично отримують пенсії 492,174 тис. осіб, що на 7,105 тис. осіб менше (-1,4%), ніж станом на 1 січня 2012 року.

За рівнем середньомісячної заробітної плати за 2012 рік область вийшла на 18 місце серед регіонів України. Середньомісячна заробітна плата становила 2432,13 грн. і проти 2011 року зросла на 17,3% (по Україні — на 14,9%). За темпами росту рівня середньомісячної заробітної плати серед регіонів України за минулий рік Вінницька область поділяє 1 місце з Волинською та Чернівецькою областями.
Реальна нарахована зарплата по області за 2012 рік проти 2011 року зросла на 18% (по Україні зросла на 14,4%).
В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за 2012 рік досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою діяльністю – 3833,78 грн. (проти відповідного періоду минулого року зріс на 3,3%), в галузі транспорту і зв’язку, де середньомісячна заробітна плата становить – 3100,11 грн. (+15%), зокрема на підприємствах транспорту — 3464,1 грн. (+16%), в галузі лісового господарства — 2822,17 грн. (+11,7%), у сфері державного управління – 2949,85 грн. (+15,5%).

Станом на 1 січня 2013 року, загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 69 підприємствах області (включаючи 19 економічно активних, 42 підприємства-банкрути та 8 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становила в цілому 14 млн.грн. і проти початку 2012 року скоротилась на 10,6% або 1663,6 тис.грн. (станом на 1 січня 2012 року загальна сума боргу становила 15,65 млн.грн.).

За 2012 рік до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2616,9 млн. грн., що становить 113,7% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2301,6 млн.грн.). Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 435,9 млн.грн., або на 20,0%.
За 2012 рік по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 7365,6 млн.грн., що становить 96,6% плану на рік (7624,2 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 1376,8 млн.грн., або на 23,0%.
Забезпечувалося у 2012 році в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню (стипендій, пільгових пенсій тощо). Простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат не було.

Стан соціально-економічного розвитку за січень-лютий 2013 року
За підсумком січня-лютого 2013 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив відповідний минулорічний показник на 8,1%. Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла 6 місце.
Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості як добувна –214,0%, харчова –125,1%, хімічна –230,4%, фармацевтичне виробництво – 143,3%, будівельних матеріалів – 105,7%, металообробка –104,9%.
У січні-лютому 2013 року започаткували діяльність 975 новостворених суб’єктів господарювання, що на 27,0% менше проти відповідного періоду 2012 року, із яких 152 - юридичні особи (на 12,6% більше проти січня-лютого 2012 року) та 823 - фізичні особи-підприємці (на 31,5% менше проти січня-лютого 2012 року).
За січень-лютий 2013 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 95,6 млн. грн.
З початку 2013 року у промисловості за рахунок реалізації інвестиційних проектів створено близько 160 робочих міст.
Введено в дію олієпресовий цех та котельний комплекс внутрішньогосподарського комплексу з виробництва кормів на ПрАТ "Зернопроукт МХП",
розширено цех з переробки риби для ТОВ "ВІНТАР"(м.Вінниця),
ведеться будівництво сонячної електростанції с.Трибусівка (Погребищенський район),
будівництво третьої черги Цекинівської сонячної електростанції №2 (Ямпільський район, с.Цекинівка).
Окрім того, у Вінницькій області у стадії реалізації 56 проектів з введення в дію нових виробничих потужностей, що дозволить додатково створити близько 5200 нових робочих місць.
Надходження до зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, зросли за січень-лютий 2013 року проти відповідного періоду 2012 року на 13,2%, або на 114,5 млн.грн. і становлять 983,9 млн.грн. В тому числі надходження до державного бюджету зросли на 9,1%, або на 48,2 млн. грн. і становить 579,1 млн.грн.
За січень-лютий 2013 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 404,8 млн. грн., що становить 14,8% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2731,8 млн.грн.). Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 66,3 млн.грн., або на 19,6%.
За січень-лютий 2013 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 1282,80 млн. грн. і проти січня-лютого 2012 року надходження зросли на 13,7% або на 154,81 млн. грн. Із них власні надходження становлять 590,09 млн. грн. і проти відповідного періоду 2012 року зросли на 9,6%, або на 51,7 млн. грн.
За показником рівня заробітної плати одного штатного працівника Вінницька область у лютому 2013 року серед регіонів України посіла 19 місце (у січні 2013 року – 18).
За темпами зростання заробітної плати проти відповідного періоду минулого року Вінницька область серед регіонів України посіла 8 місце (109,5%), до попереднього місяця - 14 (100,7 %).
Номінальна заробітна плата у лютому поточного року, в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в економіці області проти відповідного періоду минулого року, зросла на 9,5 відсотка і становила 2385 грн. по Україні – 3044 грн. (+8,7%). Цей обласний показник у 2,1 раза перевищує законодавчо встановлений у лютому 2013 року прожитковий мінімум для працездатних осіб по Україні (1147 грн.).
Станом на 1 квітня 2013 року, загальна сума боргу із виплати заробітної плати по області становила 11,8 млн. грн., в тому числі: 3,3 млн. грн. (27,9%) - на економічно активних підприємствах 6,7 млн. грн. (56,8%) - на підприємствах-банкрутах; 1,8 млн. грн. (15,3%) - на підприємствах, які зупинили господарську діяльність. До відповідного періоду минулого року загальну заборгованість із виплати заробітної плати зменшено на 3328,3 тис. грн. або на 21,9%, до початку поточного року – на 2092,8 тис. грн. або на 15,0 %, у тому числі у березні 2013 року - зменшено на 601,5 тис. грн. або 4,8% 13 районів не мають боргів із виплати заробітної плати по всіх категоріях підприємств, а 22 - на економічно активних підприємствах.
Станом на 1 квітня 2013 року в області підприємств-боржників 68. З них 17 – економічно активних підприємств, 39 - підприємств-банкрутів, 12 - економічно неактивних підприємств.
Товарооборот області за січень-лютий 2013 року склав 3 млрд.580 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 18,5 %, а в діючих цінах збільшився на 20,7 %. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область посідає 1 місце, а за абсолютним приростом на одну особу – 8 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 93,1%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Обсяг реалізованих послуг за січень-лютий 2013 року становить 678,7 млн. грн., що на 6,9 % більше проти відповідного періоду минулого року. Населенню реалізовано послуг на 153,8 млн.грн., що становить 22,7 % від загальних обсягів і на 3,9 % більше відповідного періоду минулого року.

Стан ринку праці за 2012 рік
Підсумки роботи у 2012 році засвідчили, що на ринку праці області спостерігається стійка тенденція повільного росту:
- проти відповідного періоду минулого року, чисельність безробітних серед економічно активного населення працездатного віку зменшилася на 7,9 тис. чол. і становить 67,3 тис. чол.,
- рівень безробіття знизився з 9,7 до 8,8%, але все ж таки залишається вищим, ніж в середньому по державі (7,5%);
- рівень зайнятості працездатного населення підвищився з 58,4 до 58,9%;
- рівень зареєстрованого безробіття знизився з 2,8 до 2,6% (середній по Україні – 1,7%).
Ситуацію на регіональному ринку праці характеризували у 2012 році такі тенденції:
- незначне збільшення чисельності незайнятих громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості області, характерне для 13 регіонів держави;
- поширення низькооплачуваної зайнятості населення: більше 34% у заявлених до служби зайнятості вакансіях має рівень оплати праці, що не перевищує прожиткового рівня;
- незначне збільшення кількості створюваних суб’єктами господарської діяльності робочих місць (+527 одиниць) при одночасному зменшенні кількості ліквідованих існуючих робочих місць: станом на кінець грудня минулого року створено 30,2 тис., ліквідовано 25,5 тис. робочих місць, реальний приріст становив 4,7 тис. місць (удвічі більше показника 2011 року);
- переважаюче сільське безробіття, питома вага якого у загальній чисельності безробітних, які перебувають на обліку в центрах зайнятості становила у 2012 році 61,0%;
- щорічне зменшення частки ручної праці у сільському господарстві за рахунок механізації та модернізації виробничого процесу і впровадження новітніх технологій.
Органами виконавчої влади на місцях розроблені та виконуються річні програми зайнятості сільських та селищних територіальних громад, що дозволяє конкретизувати і зробити адресними соціальні послуги, які надаються сільським безробітним.
У 2012 році забезпечено виконання усіх основних завдань з надання соціальних послуг безробітним, які були визначені попередньою програмою зайнятості населення.
Завдяки спільним зусиллям вдалося повернути до продуктивної зайнятості 34,5 тис. незайнятих громадян (це 40,6% від усіх, хто звернувся до служби зайнятості у звітному році).
Серед них − майже 3 тис. осіб (114% до минулого року і це другий за абсолютною величиною результат по державі) безробітних, які тривалий час перебували на обліку і тих, хто потребував додаткових гарантій соціального захисту, працевлаштовано на додаткові робочі місця, створені роботодавцями за сприяння дотацій з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Витрачено майже 48,0 млн. грн. В їх числі 300 молодих осіб, що в такий спосіб отримали своє перше робоче місце (це у 2 рази більше, ніж у 2011 році).
Пройшовши відповідне навчання, отримали одноразову допомогу по безробіттю і зареєструвалися як підприємці 385 осіб.
Протягом 2012 року за кошти Фонду отримали професію та перенавчились або підвищили свою кваліфікацію 8,7 тис. чол. (102% до минулого року). 96,8% тих, хто закінчив навчання, уже працевлаштовані (і це стабільно один з найкращих результатів серед регіонів України (2 у 2012 році).
Станом на 1 січня 2013 року на обліку обласної служби зайнятості перебувало 29 тис. незайнятих громадян. Вакансій на цю дату було лише 502.
На кожне вільне робоче місце претендувало, у середньому, 58 осіб (по державі – 11). І це серйозна проблема для нашої аграрної області, де велику роль відіграє циклічність робіт. Найскладнішими місяцями є грудень, січень та лютий, коли стрімко зростає реєстрація громадян, що працюють у аграрному секторі. Працевлаштовано кожного третього безробітного з числа мешканців сільської місцевості усього 15,2 тис. осіб, 45% охоплених професійним навчанням безробітних селяни.
Посилено соціальний захист осіб, які неспроможні скласти конкуренції на ринку праці: протягом 2012 року працевлаштовано 3,5 тис. таких осіб, у тому числі 588 осіб – на заброньовані для цієї категорії безробітних робочі місця.
Середня тривалість перебування безробітних на обліку в центрах зайнятості зменшилась з 5,9 до 5,7 міс.
Проблемою залишається законодавча неурегульованість питання зайнятості власників (користувачів) земельних ділянок та їх соціального захисту від безробіття, відсутність чіткого розмежування категорій землевласників та користувачів на зайнятих або незайнятих і за яких умов такі громадяни можуть бути зареєстровані в державній службі зайнятості та визнані безробітними. Не визначений порядок набуття громадянами членства в особистих селянських господарствах та припинення його особами, які перебувають у родинних відносинах і спільно проживають з особою, якій надано земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Така невизначеність послаблює соціальну захищеність частини сільського населення.
Стан ринку праці за січень-квітень2013 року
Станом на 1 квітня 2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 33,8 тис. осіб, з них отримували допомогу по безробіттю – 28,7 тис. осіб, проходили професійне навчання – 1619 безробітних, отримали роботу - 5805 осіб, з них 3750 зареєстрованих безробітних.
Станом на 1 квітня 2013 року на 1 вакансію у середньому по Вінницькій області претендувало 15 осіб, які шукали роботу.

ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

В економіці області передбачається продовження позитивних тенденцій започаткованих у попередні роки, чому сприятиме зростання обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, а також підвищення продуктивності праці.
Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України „Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, схваленої на засіданні Комітету з економічних реформ 2 червня 2010 року, областю розроблено комплекс завдань та заходів на 2013 рік, зокрема спрямованих на розвиток регіонального ринку праці.
Загальну ситуацію в області визначає стан справ у промисловому комплексі.
Промислове виробництво в області представлено понад 330 великими підприємствами, з яких 73,6% задіяне в переробній промисловості.
Планується збільшити у 2013 році виробництво харчової продукції на 5,0%, добувної промисловості – на 10%, продукції металообробки та машинобудування – на 6,5%, виробництва електроенергії, пару та води – на 2,0%.
В області підтримується реалізація 55 інвестиційних проектів у промисловості. Загальна вартість даних проектів – 14,49 млрд. грн. Буде створено майже 5200 нових робочих місць.
Найбільш значущими проектами, які заплановано реалізувати є:
- переобладнання тваринницького комплексу під пташники на ПАТ "Птахокомбінат "Бершадський" на 370,0 тис. посадочних місць. Вартість проекту – 120 млн. грн., буде створено 30 нових робочих місць;
- введення в експлуатацію цеху з виробництва фізрозчинів на ЗАТ «Інфузія». Вартість проекту – 22 млн. грн., буде створено 250 нових робочих місць;
- реконструкція та розширення цеху мокрого збагачення каоліну на ТОВ «Глухівецький каоліновий завод», Козятинський район, с.Глухівці. Вартість проекту – 50 млн. грн.;
- будівництво заводу з виробництва крохмалів та крохмальних продуктів у м.Липовець. Вартість проекту – 130 млн. грн.;
- введення в дію цеху з виробництва зварювальних електродів на ПАТ "ПлазмаТек ", Піщанський район. Вартість проекту – 22 млн. грн., буде створено 140 нових робочих місць;
- будівництво 4-х бригадних птахокомплексів з вирощування курчат-бройлерів ЗАТ «Миронівський» МХП «Вінницький бройлер» у Тростянецькому районі;
- введення в дію молочноконсервного комбінату нової кондитерської фабрики №2 ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика». Буде створено 200 нових робочих місць;
- будівництво олійно-екстракційного заводу ПАТ «Вінницький олієжировий комбінат». Вартість проекту – 320 млн. грн., буде створено 92 нових робочих місця;
- Реконструкція існуючих приміщень під виробництво оздоблювальних матеріалів на ТОВ «Бастіон 2009» м.Вінниця. Вартість проекту – 42 млн. грн.;
- реконструкція існуючої будівлі оцтового цеху під цех для виробництва мінеральної води та пива на ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт». Вартість проекту – 3,9 млн. грн., буде створено 10 нових робочих місць.

Завдяки поступовій стабілізації економіки, боротьбі з тіньовою зайнятістю та підвищенням соціальної відповідальності бізнесу, загальна чисельність населення, яке звернеться за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості, за прогнозом, залишиться майже без змін (зростання у межах 1 відсотка), у 2013 році до 84,6 тис. чол.
По мірі зростання економіки, збільшуватиметься чисельність створюваних суб’єктами господарської діяльності робочих місць, що сприятиме розширенню сфери прикладання праці та стабілізації ринку праці.
У період дії Програми найбільш характерними для ринку праці будуть:
- переважно структурне і технологічне безробіття, з присутністю часткового, у сільській місцевості – сезонне;
- поступове зростання попиту на працю, у структурі якого збільшуватиметься доля тимчасової та сезонної зайнятості;
- переважаюча більшість селян у загальній чисельності безробітного населення;
- зростаючі темпи створення робочих місць суб’єктами господарської діяльності та зниження темпів їх ліквідації, підвищення якості робочих місць та рівня їх укомплектування;
- зменшення обсягів тіньової зайнятості.
Серед пріоритетів у сфері організації зайнятості населення залишатиметься:
- удосконалення методів професійної орієнтації населення, насамперед, молоді, як однієї з найбільш уразливих категорій населення;
- удосконалення взаємодії з роботодавцями, підвищення ефективності використання заявлених ними вакансій, у тому числі шляхом попередньої професійної підготовки, перепідготовки безробітних на замовлення;
- удосконалення технології обслуговування населення, яке звернулось за послугами до служби зайнятості, персоніфікація соціальних послуг, що надаються безробітним, підвищення їх якості;
- укріплення основ соціального партнерства, удосконалення методів співпраці, зокрема, базових центрів зайнятості з головами сільських та селищних рад в аграрних районах області;
- завдяки розширенню категорії осіб, які неспроможні скласти конкуренції на ринку праці та звернулись за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості, посилення соціального захисту таких осіб у тому числі осіб з інвалідністю;
- підвищення рівня адаптації сервісу усіх послуг служби зайнятості, їх змісту і форм запроваджених новим законом «Про зайнятість населення» до нових умов розвитку подій на ринку праці (робота з категорією зайнятих громадян, реєстрація та надання соціальних послуг особам, що шукають роботу не за місцем реєстрації), з метою забезпечення необмеженого доступу до цих послуг.
При розробленні Програми зайнятості населення Вінницької області на період до 2017 року враховані такі проблеми та ризики:
- переважаюча чисельність сільського незайнятого населення, повна відсутність сфери застосування праці у значній частині сільських населених пунктів;
- вплив на стан ринку праці зростання часткової та тіньової зайнятості;
- незбалансованість обсягів підготовки робітників та спеціалістів навчальними закладами з потребами ринку праці;
- надання соціальних послуг безробітним і роботодавцям в рамках ефективного та цільового використання фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Програма_дод.doc