Запрошення до участі у торгах

 

Україна

Проект “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”

Субпроект “Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією”

Позика №: 8475-UA від 19.03.2015

 

Назва Договору: Будівельно-монтажні роботи, включаючи технологічне обладнання

Ідентифікаційний номер МКТ: ІСВ-5.1.2

 1. Уряд України отримав від Світового банку позику № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» і має намір витратити частину цієї позики для здійснення платежів за договором на виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи технологічне обладнання в м. Вінниця. Торги буде проведено згідно з правилами та процедурами Світового Банку.

 2. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради запрошує надсилати запечатані тендерні пропозиції від правомочних учасників торгів на виконання робіт за наступним договором, фінансування якого планується з коштів позики: «Будівельно-монтажні роботи, включаючи технологічне обладнання».

 3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів (МКТ), визначеними у посібнику «Керівництво із закупівель товарів, робіт та неконсультаційних послуг позичальниками Світового банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР», опублікованому у січні 2011 року (переглянуте у липні 2014 р.) («Керівництво з закупівель»); вони відкриті для всіх учасників торгів, що є правомочними відповідно до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. Зацікавленим учасникам необхідно звернути увагу на пп. 1.6 та 1.7, в яких визначається політика Світового банку стосовно конфлікту інтересів.

 4. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати подальшу інформацію та ознайомитись із тендерною документацією в робочі дні з 10.00 до 17.00 за місцевим часом за адресою вказаною нижче:

 

Адреса: вул. Хмельницьке шосе, 7

Поверх / кабінет номер: 8 поверх, каб. № 809

Місто: Вінниця

Країна: Україна

Індекс: 21036

Телефон: +38 (0432) 66-15-34

Номер факсу: +38 (0432) 66-15-36

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

З обов’язковою копією: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть придбати повний комплект документації для торгів англійською або українською мовами, подавши письмову заявку за вище вказаною адресою і оплативши збір, що не підлягає відшкодуванню, у розмірі USD 300 (триста доларів США) або еквівалент в національній валюті (українська гривня) по курсу Національного Банку України (www.bank.gov.ua) на дату здійснення платежу. Спосіб оплати – перерахунок коштів на відповідні банківські рахунки:

 

Для платежів в українських гривнях:

Банк: ГУ ДКСУ у Вінницькій області

МФО 802015

Номер рахунку: 35422102028622

Одержувач: Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради

Код ЄДРПОУ: 03084204

Призначення оплати: За тендерну документацію по закупівлі 5.1.2.

 

Для платежів в доларах США:

Банк: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», м. Київ, Україна

SWIFT: EXBSUAUX,

МФО: 322313

Номер рахунку: 25133012855000

Одержувач: Державна казначейська служба України, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ: 37567646

Призначення оплати: До уваги Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради, за тендерну документацію по закупівлі 5.1.2, код доходів бюджету 24060300.

 

Усі банківські збори, пов'язані з банківським переказом, сплачуються Учасником торгів.

Тендерна документація буде відправлена кур’єрською поштою або передана представнику Учасника торгів за вказаною нижче адресою.

 6. Тендерні пропозиції повинні бути доставлені на адресу, згідно п.4, до 10:00 за місцевим часом, 15 грудня 2017 року. Проведення торгів у електронному вигляді не дозволяється. Пропозиції, що надійшли пізніше зазначеного терміну, будуть відхилені. Тендерні пропозиції будуть розкриті публічно у присутності призначених представників учасників торгів та будь-яких інших осіб, які виявлять бажання бути присутніми, за нижче вказаною адресою о 10 год. 20 хв. за місцевим часом 15 грудня 2017 року:

 

Департамент охорони здоров’я  Вінницької обласної державної адміністрації

До уваги: Ігоря Кравця, директора департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради, члена комісії по відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг Субпроекту

Адреса: вул. Хмельницьке шосе, 7

Поверх/кімната: 2  поверх, зала засідань Департаменту охорони здоровʼя Вінницької облдержадміністраціїї

Місто: Вінниця

Країна: Україна

 7. Усі тендерні пропозиції обов’язково повинні супроводжуватись Гарантією тендерної пропозиції на суму: USD 300 000 (триста тисяч доларів США) або еквівалент у валюті тендерної пропозиції за курсом Національного банку України (www.bank.gov.ua) на дату за 14 (чотирнадцять) днів до початку торгів.

 

 

Invitation for Bids

 

Ukraine

Project: "Serving People, Improving Health"

Sub-project in Vinnytsia oblast: "Oblast level services improvement in Vinnytsia oblast, aimed at improving the quality of medical care and treatment of cardiovascular diseases"

Loan №: 8475-UA dated 19.03.2015

 

Contract Title: Civil works including technological equipment installation

Reference No. ICB-5.1.2

 1. The government of Ukraine has received financing from the World Bank № 8475-UA toward the cost of Serving People, Improving Health Project and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for civil works including technological equipment installation in the city of Vinnytsia. Bidding will be conducted in accordance with the rules and procedures of the World Bank.

 2. The Department of Capital Construction of Vinnytsia City Council now invites sealed bids from eligible bidders for works under the following contract to be financed from the loan: «Civil works including technological equipment installation».

 3. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, as published in January 2011 (revised in July 2014) (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 4. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents during office hours from 10.00 till 17.00 local time at the address given below:

 

Adsress: 7 Khmelnytske shose St.

Floor / Room No.: 8th floor, office 809

City: Vinnytsia

Country: Ukraine

Zip code: 21036

Phone: +38 (0432) 66-15-34

Fax: +38 (0432) 66-15-36

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Copy to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 5. A complete set of bidding documents in English or Ukrainian may be purchased by eligible bidders upon the submission of a written application to the above address and upon payment of a nonrefundable fee of USD 300 (three hundred US Dollars) or equivalent in national currency (Ukrainian hryvnia) at the rate of the National Bank of Ukraine (www.bank.gov.ua) as of the date of payment. The method of payment will be wire transfer to the respective bank accounts:

 

For payments in Ukrainian hryvnias:

Bank: GU DKSU in Vinnytsia oblast

MFO 802015

a/c: 35422102028622

Beneficiary: Department of Capital Construction of Vinnytsia City Council

EDRPOU Code: 03084204

Payment reference: For bidding documents under procurement 5.1.2.

 

For payments in US Dollars:

Bank: PJSC «State Export and Import Bank of Ukraine», Kyiv, Ukraine

SWIFT: EXBSUAUX,

MFO: 322313

a/c: 25133012855000

Beneficiary: State Treasury Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

EDRPOU Code: 37567646

Payment reference: To the attention of the Department of Capital Construction of Vinnytsia City Council, for bidding documents under procurement 5.1.2, budget income code 24060300.

 

All the bank fees related to the bank transfer shall be paid by the Bidder.

Bidding documents shall be sent by courier or given to the Bidder at the below address.

 6. Bids must be delivered to the address, in accordance with paragraph 4, before 10:00 local time, December 15, 2017. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidders’ designated representatives and anyone who choose to attend at the address below at 10:20 local time, December 15, 2017:

 

Health Care Department of Vinnytsia Oblast State Administration

To the attention of: Ihor Kravets, Director of the Department of Capital Construction of Vinnytsia City Council, Member of the Consultants, Goods, Works and Non-consulting Services Selection Committee of the Subproject

Address: 7, Khmelnytske shose St.

Floor/Room number: 2nd floor, meeting room of the Health Care Department of Vinnytsia Oblast State Administration

City: Vinnytsia

Country: Ukraine

 7. All bids must be accompanied by a Bid Security of USD 300 000 (three hundred thousand US Dollars) or equivalent in the currency of the Bid at the exchange rate of the National Bank of Ukraine (www.bank.gov.ua) as of 14 (fourteen) days prior to the beginning of the bidding process.