РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

08 листопада 2019 року

Вінниця

№ 870

 

Деякі питання встановлення стимулюючих виплат, премій та  виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівним працівникам структурних підрозділів облдержадміністрації

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України  від 08 серпня 2016 року № 500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань», від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»,  наказу Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033:

1. Затвердити такі, що додаються;

1) Порядок встановлення стимулюючих виплат та премій керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації;

2) Порядок надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступникам.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 12 лютого 2018 року № 106 «Про затвердження Порядку застосування стимулюючих виплат, преміювання, виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, їх заступникам», від 16 листопада 2018 року № 887 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 лютого 2018 року № 106».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної державної

адміністрації

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Розпорядження голови

                                                                               облдержадміністрації

                                                                              08 листопада 2019 року № 870  

 

 

П О Р Я Д О К

встановлення стимулюючих виплат та премій керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації

 

I. Встановлення стимулюючих виплат

1. Стимулюючі виплати встановлюються керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації із статусом юридичної особи у формі надбавок за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи, у відсотках до посадового окладу в межах економії фонду оплати праці.

2. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється з урахуванням таких критеріїв:

1) якість і складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність в роботі.

3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється з урахуванням таких критеріїв:

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління..

4. Структурний підрозділ облдержадміністрації (далі – установа) після затвердження кошторису звертається з поданням до облдержадміністрації щодо погодження встановлення стимулюючих виплат в межах одного бюджетного року за формою згідно з додатком 1.

До подання додається розпорядчий акт про встановлення стимулюючих виплат іншим працівникам установи.

5. Департамент фінансів облдержадміністрації після одержання подання установи проводить експертизу кошторису (розрахунок до штатного розпису) та надає відповідний висновок облдержадміністрації.

6. Управління фінансового та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, за наявності економії фонду оплати праці установи, готує проект листа голови облдержадміністрації, який погоджується першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків, щодо погодження встановлення стимулюючих виплат.

7. Стимулюючі виплати застосовуються з дня, зазначеного у листі облдержадміністрації.

8. Підставою для виплати стимулюючих виплат є рішення керівника установи про їх встановлення.

9. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни стимулюючі виплати скасовуються або їх розмір (відсоток) зменшується.

 

II. Преміювання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

1. Встановлення премій керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюється відповідно до положення про преміювання, погодженого з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації (за наявності) та затвердженого розпорядчим актом установи.

2. Преміювання здійснюється:

  •  за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) за місяць або квартал відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи.

3. Встановлення премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

4. Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу, як і для всіх інших працівників установи, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

5. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності нараховується незалежно від фактичного відпрацьованого часу у місяці, в якому вона виплачується.

6. Подання на встановлення премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності подається установою до облдержадміністрації протягом місяця, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому проведено оцінювання службової діяльності за формами згідно з додатками 2 та 4.

7. Подання на встановлення премії відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи за місяць або квартал подається установою до облдержадміністрації з 10 по 15 число місяця або останнього місяця кварталу, за який нараховано премію, за формами згідно з додатками 2 та 3.

8. Встановлення премії здійснюється у відсотках до посадового окладу з урахуванням таких показників:

1) ініціативність в роботі;

2) якість виконання завдань визначених положенням про структурний підрозділ, посадовою інструкцією;

3) терміновість виконання завдань;

4) своєчасне та якісне виконання законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та доручень керівництва облдержадміністрації;

5) внесок у роботу щодо раціональності здійснення видатків на утримання установ та закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів;

6) вжиті заходи щодо підвищення рівня соціального та економічного розвитку області;

7) своєчасна та якісна реалізація матеріалів за результатами перевірок, проведених контролюючими органами, дотримання фінансової та бюджетно-кошторисної дисципліни;

8) інших показників, які характеризують результативність роботи керівників установ.

9. Департамент фінансів облдержадміністрації після одержання подання установи, зазначеного у пунктах 5 та 6 цього Розділу, проводить експертизу розрахунку економії фонду оплати праці та надає відповідний висновок облдержадміністрації.

10. Управління фінансового та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, за наявності економії фонду оплати праці, готує проект листа голови облдержадміністрації, який погоджується першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків щодо погодження встановлення розміру премії керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.

11. Преміювання не погоджується або відсоток преміальних виплат зменшується за неналежне виконання показників, завдань та доручень, передбачених пунктом 8 цього Розділу та порушення службової дисципліни у звітному періоді.

12. Нарахування та виплата премій здійснюється за умови забезпечення всіх обов’язкових виплат іншим працівникам установи та за наявності економії фонду оплати праці.

13. Підставою для виплати премії керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації є лист облдержадміністрації та відповідний наказ керівника структурного підрозділу облдержадміністрації.

14. Місячна премія виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Розпорядження голови

                                                                               облдержадміністрації

                                                                              08 листопада 2019 року № 870

 

 

П О Р Я Д О К

надання матеріальної допомоги для вирішення соціально -побутових питань керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступникам.

1. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації із статусом юридичної особи та їх заступникам один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати в межах затвердженого фонду оплати праці.

2. Для погодження надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань установа надсилає до облдержадміністрації подання разом з особистою заявою, а у разі переведення з одного державного органу в інший – копію довідки про те, що за попереднім місцем роботи у році, в якому було переведення, така матеріальна допомога не виплачувалась.

3. Нарахування та виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється на підставі листа облдержадміністрації та відповідного розпорядчого акту керівника установи.

 

 

Додаток  1

                                                                  до Порядку 

                                                                  Голові облдержадміністрації

 

 

Про погодження розміру надбавки

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від____2019 року №___ «Деякі питання встановлення стимулюючих виплат, премій та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань керівним працівникам структурних підрозділів облдержадміністрації» просимо погодити встановлення надбавки за інтенсивність праці та/або за виконання особливо важливої роботи (зазначити потрібне)____________________ (посада, ім’я та прізвище) на ___ рік з _______року у розмірі _____ % до посадового окладу у межах встановленого фонду оплати праці (розрахунок до штатного розпису додається).

 

                                                                                    

Керівник установи

 

Виконавець:

(номер телефону, ім’я, прізвище)

 

                                              

 

                                                                           Додаток  2

                                                                            до Порядку 

                                                                      Голові облдержадміністрації

 

 

Про погодження розміру преміювання

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», наказу Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року №646 „Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)”, розпорядження голови облдержадміністрації від____2019 року №___ «Деякі питання встановлення стимулюючих виплат, премій та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань керівним працівникам структурних підрозділів облдержадміністрації» просимо погодити встановлення премії ____________________ (посада, ім’я, прізвище,) за_____ місяць (квартал) ______ року відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи та/або за результатами щорічного оцінювання службової діяльності (заначити потрібне) у розмірі _____ %    до посадових окладів або посадового окладу (заначити потрібне) за фактично відпрацьований час та у межах економії фонду оплати праці (розрахунок додається).

 

                                                                                    

Керівник установи

 

Виконавець:

(номер телефону, ім’я та прізвище)

                                                                                          

 

 

 

 

 

Додаток 3

                                                                                       до Порядку

 

Розрахунок очікуваної економії фонду оплати праці для виплати премії відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи

по ___________________________________ 

за _____ квартал  20__ року

 

№ з/п

Назва

Сума тис. грн./%

1.

Залишок коштів на початок місяця (кварталу)

 

2.

Передбачено кошторисом на місяць (квартал) (з урахуванням змін)

 

3.

Обсяг зарплати, що буде нарахована працівникам за місяць (квартал) (без показників керівника структурного підрозділу облдержадміністрації):

 

 

- посадові оклади

 

 

- доплата за ранг державних службовців

 

 

- вислуга років

 

 

- надбавки

 

 

- інші виплати

 

 

- грошова допомога (матеріальна допомога на оздоровлення)

 

 

- матеріальна допомога на соціально-побутові потреби

 

 

- премія іншим працівникам за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, сума

 

 

- премія іншим працівникам відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи, сума

 

 

- середній розмір премії іншим працівникам у відсотках до посадового  окладу (посадових окладів), %

 

4.

Заробітна плата керівника структурного підрозділу облдержадміністрації за місяць (квартал) (без премії відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи )

 

 

у т.ч. сума до якої нараховується премія

 

5.

Сума коштів на виплату керівнику структурного підрозділу облдержадміністрації    

 

 

- розмір премії у відсотках до посадових окладів, %

 

6

Очікуваний залишок коштів на кінець місяця (кварталу)

 

Представлені показники відповідають даним бухгалтерського обліку,

 

Керівник установи 

Головний бухгалтер установи

                                                                           

 

                                                                                     Додаток 4

                                                                                     до Порядку

 

Розрахунок економії фонду оплати праці для виплати премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності

по ___________________________________

                                                                                                     

№ з/п

Назва

Сума тис. грн./%

1.

Залишок коштів на початок місяця

 

2.

Передбачено кошторисом на місяць (з урахуванням змін)

 

3.

Обсяг зарплати, що буде нарахована працівникам за місяць (без показників керівника структурного підрозділу облдержадміністрації):

 

 

- посадові оклади

 

 

- доплата за ранг державних службовців

 

 

- вислуга років

 

 

- надбавки

 

 

- інші виплати

 

 

- грошова допомога (матеріальна допомога на оздоровлення)

 

 

- матеріальна допомога на соціально-побутові потреби

 

 

- премія іншим працівникам відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи, сума

 

 

 - премія іншим працівникам за результатами щорічного оцінювання їх службової діяльності, сума

 

 

- розмір премії іншим працівникам у відсотках до посадового окладу, %

 

4.

Заробітна плата керівника структурного підрозділу облдержадміністрації за місяць (без премії за результатами щорічного оцінювання його службової діяльності)

 

 

у т.ч. сума до якої нараховується премія

 

5.

Сума коштів на виплату премії керівнику структурного підрозділу облдержадміністрації    

 

 

-  розмір премії у відсотках до посадового окладу, %

 

6.

Очікуваний залишок коштів на кінець місяця

 

 

Представлені показники відповідають даним бухгалтерського обліку,

 

Керівник установи  

 

Головний бухгалтер установи