ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови
облдержадміністрації
03.12.2015 № 739
(у редакції наказу Начальника
обласної військової адміністрації

01.02.2023 № 160


П О Л О Ж Е Н Н Я
про Департамент соціальної та молодіжної політики
Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 

 1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Вінницької обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Вінницької області забезпечує виконання покладених на нього завдань, підпорядковується Голові обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики України) та Міністерству молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорт України) з питань соціальної та молодіжної політики та Національній соціальній сервісній службі України (далі – Нацсоцслужбі).

Департамент взаємодіє з Нацсоцслужбою у виконанні визначених для нього завдань.

 

 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, Мінмолодьспорту України, Міністерства у справах ветеранів України (далі – Мінветеранів України) інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

 1. Департамент та його статус як юридичної особи публічного права визначається Головою обласної державної адміністрації.

 

 1. Департамент забезпечує на території області реалізацію державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім'ям та особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (далі – АТО / ООС), громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам, дітям), оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; протидії дискримінації за ознакою статі; молодіжної політики, спрямованих на покращення становища сімей, оздоровлення та відпочинку дітей; розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, соціальної підтримки молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

 1. Основними завданнями Департаменту є:

 

1) підготовка пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціальної політики, зокрема програм підвищення рівня життя, посилення ролі сім'ї як основи суспільства;

 

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам АТО/ООС), особам, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим, багатодітним, молодим сім'ям, внутрішньо переміщеним особам;

 

3) виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;

 

4) організація надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи на відповідній території шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

 

5) координація діяльності та контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій завдань і заходів, спрямованих на розв’язання питань, що належать до його компетенції; нагляд за дотриманням вимог законодавства щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, надання практичної, консультаційно-правової та організаційно-методичної допомоги;

 

6) сприяння органам місцевого самоврядування у розв'язанні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій, громадським та іншим організаціям, волонтерам – у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, зокрема сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення;

 

7) методичне забезпечення та координація надання адміністративних послуг соціального характеру через органи місцевого самоврядування, центри надання адміністративних послуг.

 

 1. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

 

1)  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів  виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) надає адміністративні послуги;

 

4) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями норм Закону України «Про соціальні послуги»;

 

5)  аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;

 

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку області;

 

7) уносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

 

8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Департамент;

 

9)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

10) розробляє проєкти розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань, що відносяться до сфери діяльності Департаменту;

 

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації або органами виконавчої влади;

 

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

 

13) бере участь у підготовці звітів Голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність для подання обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики України, Мінмолодьспорту України, Мінветеранів України;

 

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

16) забезпечує реалізацію заходів у сфері молодіжної політики та політики у сфері національно-патріотичного виховання;

 

17) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

 

21) постійно інформує населення про виконання своїх повноважень, визначених законом;

 

22) контролює органи місцевого самоврядування  та надає організаційно-методичну допомогу з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення та молодіжної політики;

 

23) координує роботу структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань молоді, сім’ї та у сфері соціального захисту населення;

 

24) виконує повноваження, делеговані обласною Радою;

 

25) забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки працівниками Департаменту;

 

26) нагороджує цінними призами, грошовими винагородами, грамотами, дипломами, медалями переможців та призерів обласних конкурсів, фестивалів, лідерів та активістів громадських організацій, що працюють у сфері діяльності Департаменту;

 

27) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

28) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

29) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

30) забезпечує захист персональних даних;

 

31) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики України, Мінмолодьспорту України, Мінветеранів України, Нацсоцслужбі;

 

32) проводить моніторинг з проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, молодіжної, сімейної, гендерної політики, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту, Мінветеранів та Нацсоцслужбі;

 

33) координує, контролює та забезпечує в межах повноважень виконання державних цільових програм у Вінницькій області;

 

34) співпрацює зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень у межах компетенції Департаменту;

 

35) організовує співпрацю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями; 

 

36) взаємодіє із громадськими об’єднаннями у сфері діяльності Департаменту;

 

37)      у сферах соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг з питань надання та виплати:

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1–3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»); щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, одинокими особами, які досягли 80-річного віку; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку; державної допомоги сім'ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»; одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; щомісячної адресної компенсаційної виплати одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років «муніципальна няня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя; щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів передвищої та вищої освіти; одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року; одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності; одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті; інших видів державної підтримки відповідно до законодавства;

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до закону;

забезпечує організацію та координацію роботи, пов'язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування компенсацій та інших соціальних виплат, виконання інших заходів стосовно соціального захисту населення відповідно до законодавства;

проводить координацію та методичний супровід діяльності органів місцевого самоврядування базового рівня, центрів надання адміністративних послуг щодо забезпечення ними приймання заяв і відповідних документів для призначення державної соціальної допомоги, зокрема, із застосуванням програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» та передання їх органу, що призначає державну соціальну підтримку;

виконує координаційно-методичні функції, проводить моніторинг в межах компетенції надання установлених законодавством пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, багатодітних сімей та інших вразливих категорій громадян, координує роботу підприємств, установ, організацій з цих питань;

організовує та координує роботу, пов’язану із визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

організовує роботу обласної комісії із розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни, та комісії з установлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 05 травня відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо реалізації заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично проводить моніторинг виплати стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів для призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

здійснює моніторинг щодо виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО/ООС, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції;

здійснює моніторинг виплати допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

забезпечує організацію виплати допомоги на безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни;

забезпечує розроблення та виконання регіональних програм у сфері підтримки ветеранів війни;

 

38) у сферах надання соціальних послуг населенню (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи:

забезпечує реалізацію державної політики з питань надання соціальних послуг і соціальної роботи на обласному рівні;

узагальнює визначені виконавчими органами міських рад міст обласного значення, міських, сільських, селищних рад потреби в соціальних послугах, оприлюднює відповідні результати;

інформує населення області про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

забезпечує ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на регіональному рівні;

затверджує, забезпечує фінансування та виконання регіональних програм у частині задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади в соціальних послугах;

здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про соціальні послуги»;

проводить на обласному рівні моніторинг надання соціальних послуг, оцінювання їх якості та оприлюднення відповідних результатів;

координує діяльність суб'єктів системи надання соціальних послуг на обласному рівні;

забезпечує взаємодію надавачів соціальних послуг, органів, установ, закладів, фізичних осіб-підприємців, які в межах компетенції надають на обласному рівні допомогу вразливим групам населення та особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист;

забезпечує збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства інформації щодо надання соціальних послуг, сприяння впровадженню успішного досвіду надання соціальних послуг;

організовує забезпечення підвищення професійної компетентності/ кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

забезпечує надання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці соціальних послуг особам/сім'ям відповідно до їхніх потреб;

забезпечує дотримання прав отримувачів соціальних послуг;

забезпечує в межах повноважень організацію соціального замовлення; бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб'єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми та насильства в сім'ї;

спрямовує та координує діяльності обласного центру соціальних служб;

сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб регіонального рівня, які надають соціальні послуги, підвищенням якості соціальних послуг, які ними надаються, вносить пропозиції щодо обсягу фінансування для утримання цих установ, закладів, служб;

проводить координацію та методологічне забезпечення комунальних закладів, установ регіонального рівня системи соціального захисту населення області;

забезпечує ефективну роботу наглядової ради, громадських рад щодо діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами Національної поліції;

вирішує питання щодо видачі путівок особам, які перебувають у складних життєвих обставинах до закладів, установ регіонального рівня, що надають соціальні послуги, зокрема, з питань, пов'язаних із влаштуванням осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, зокрема платних, відповідно до законодавства;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям населення;

сприяє громадським організаціям, волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та в поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

у межах компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

у межах компетенції координує роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

подає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проєктів відповідних місцевих бюджетів пропозиції щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;

співпрацює із закладами освіти в напрямі підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, координує роботу з підвищення їхньої кваліфікації;

сприяє реінтеграції в суспільство бездомних осіб та соціальній адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до законів України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»;

сприяє реалізації пробаційних програм щодо неповнолітніх осіб та осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням відповідно до Закону України «Про пробацію»;

взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, міграційної служби, внутрішніх справ, а також з центрами зайнятості, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у територіальних громадах;

 

39) організовує та забезпечує внутрішній контроль і внутрішній аудит діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

 

40) забезпечує контроль за веденням централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ); Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб; банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;  Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення  та відпочинку дітей; Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій; Реєстру посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї; підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інфраструктури Мінсоцполітики України та власний сегмент локальної мережі;

 

41) з питань поліпшення становища сімей, запобігання домашньому насильству, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

взаємодіє з територіальними громадами щодо організації та здійснення соціальної роботи, спрямованої на підтримку дітей, сімей та молоді, запобігання потраплянню в складні життєві обставини, забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, найповнішої реалізації сім’єю своїх функцій;

забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які реалізують такі заходи;

забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, зокрема, шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття відповідних заходів;

забезпечує розроблення, затвердження та виконання регіональних програм у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми;

забезпечує в області координацію та взаємодію діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

веде облік даних про суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, на обласному рівні;

забезпечує підготовку фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, в тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників;;

забезпечує підготовку методичних рекомендацій щодо організації ведення діяльності та підвищення кваліфікації фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

забезпечує ведення інформаційно-просвітницької діяльності (зокрема підготовка та поширення відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства і насильства за ознакою статі, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках;

організовує та/або проводить регіональні соціологічні, психолого-педагогічні та інші дослідження щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства і насильства за ознакою статі;

проводить моніторинг стану виконання суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, визначених для них завдань щодо реалізації на регіональному рівні державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, надає їм методичну та практичну допомогу, з’ясовує проблемні питання у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та вживає вичерпних заходів для їх розв’язання;

звітує Мінсоцполітики про виконання повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

здійснює збір інформації про загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб;

організовує проведення інформаційних кампаній з питань протидії торгівлі людьми;

забезпечує створення та підтримку телефонних «гарячих ліній», пунктів консультування та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань запобігання торгівлі людьми;

співпрацює з об’єднаннями громадян з питань запобігання торгівлі людьми;

відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури бере участь у роботі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

згідно із Законом України «Про протидію торгівлі людьми» та відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку забезпечує впровадження та функціонування національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

реалізує заходи, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, домашньому насильству та дискримінації за ознакою статі;

вживає заходи для підвищення рівня обізнаності населення з питань, пов'язаних з торгівлею дітьми, батьків, осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;

реалізує заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

координує в межах повноважень проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування;

координує та контролює організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

організовує проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх форм власності;

надає в межах повноважень багатодітним сім’ям і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання домашньому насильству, забезпечує координацію діяльності відповідних спеціалізованих установ;

забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

надає структурним підрозділам соціального захисту населення районних, державних адміністрацій, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям методичну допомогу щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству;

бере участь у роботі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, зокрема проводить збір і підготовку документів для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;;

сприяє створенню в разі необхідності реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства, надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

здійснює облік багатодітних сімей;

проводить просвітницьку діяльність з питань гендерної рівності;

утворює консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

 

42) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає органам місцевого самоврядування пропозиції щодо потреби в реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації на обласному рівні;

веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (зокрема безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства;

координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством;

аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством;

створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

 

43) у сфері молодіжної політики:

забезпечує організацію та проведення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

забезпечує проведення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти), зокрема, шляхом участі у волонтерській діяльності;

забезпечує організацію і проведення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді;

забезпечує надання в установленому порядку підтримки дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, залучення їх до розробки й виконання програм й здійснення заходів, проєктів у сфері молодіжної політики;

здійснює моніторинг реалізації програм (заходів, проєктів) громадських організацій, в тому числі молодіжних та дитячих, які отримали фінансування за кошти державного бюджету та реалізують програми (заходи, проєкти) на території області;

забезпечує організацію та проведення заходів з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;

сприяє утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, залученню молоді до процесів ухвалення рішень;

сприяє професіоналізації сфери молодіжної політики, розвитку молодіжної роботи в територіальних громадах;

здійснює виконання загальнодержавних та регіональних програм у сфері молодіжної політики в межах компетенції;

забезпечує розроблення та виконання регіональних програм у сфері молодіжної політики;

 

44)      у сфері національно-патріотичної виховання молоді та формування громадянської свідомості, активної життєвої позиції молоді:

забезпечує скоординовану діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання;

забезпечує організацію і проведення обласних, всеукраїнських, міжнародних заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості молоді;

здійснює організацію та координацію інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання;

забезпечує надання в установленому порядку підтримки громадським організаціям, залучення їх до розробки й виконання програм й здійснення заходів, проєктів у сфері національно-патріотичного виховання;

забезпечує організацію та проведення заходів з розвитку міжрегіонального, всеукраїнського співробітництва у сфері національно-патріотичного виховання;

забезпечує розроблення та виконання обласних програм у сфері національно-патріотичного виховання;

здійснює в межах компетенції виконання загальнодержавних та регіональних програм у сфері національно-патріотичного виховання;

 

45) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

 1. Департамент має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів обласної державної  адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій з питань,  що належать до його повноважень;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

6) здійснювати моніторинг щодо дотримання законодавства з питань соціальної, сімейної, гендерної та молодіжної політики органами місцевого самоврядування, закладами, установами, організаціями незалежно від їх форми власності.

 

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності отримання та передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та проведення запланованих заходів.

 

 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Мінсоцполітики України та Мінмолодьспорту України. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

 

 1. Директор Департаменту:

 

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

 

2) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

 

3) затверджує положення про управління та відділи у складі Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

 

5) уживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

 

6) звітує перед Головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії Вінницької обласної державної адміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінсоцполітики України, з Мінмолодьспорту України, Мінветеранів України, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученнями керівництва обласної державної адміністрації;

 

11) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

 

12) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого Головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

 

14) здійснює добір кадрів;

 

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, застосовує заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців Департаменту;

 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

 

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 1. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Головою обласної державної адміністрації або відповідним міністерством.

 

 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії) та заступників директора Департаменту, а також інших його працівників. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконкомів сільських, селищних, міських рад, керівники підприємств та організацій, представників громадських організацій області. Склад колегії затверджується Головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту. Рішення колегії впроваджуються наказами директора Департаменту.

 

 1. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту та вирішення інших питань можуть утворюватися наукові ради і комісії. Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

 

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає Голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 1. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує Голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

 

 1. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.

 

 1. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 1. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.