Положення про управління будівництва

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04 серпня 2020 року

Вінниця

№ 505

 

 

Про внесення змін та доповнень до

Положення про управління будівництва Вінницької

обласної державної адміністрації, затвердженого

розпорядженням Голови обласної державної адміністрації

від 17 липня 2020 року № 442

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

1. Унести зміни та доповнення до Положення про управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2020 року № 442, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови обласної державної адміністрації Олександра Піщика.

 

Перший заступник Голови

обласної державної адміністрації                                

Сергій ЗДІТОВЕЦЬКИЙ

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

04 серпня 2020 року № 505

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління будівництва

Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом Вінницької обласної державної адміністрації, підпорядковується Голові обласної державної адміністрації,  а також підзвітне й підконтрольне Міністерству розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон України).

Управління є правонаступником майнових прав та обов’язків  Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 06 березня 2020 року № 174 «Про припинення Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації шляхом поділу на управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації та управління містобудування та архітектури  Вінницької обласної державної адміністрації».

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Повне найменування Управління – управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування Управління – управління будівництва облдержадміністрації.

4. Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва на території області, а також розвиток соціальної інфраструктури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві.

5. Управління виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону України, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів, у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в будівельній галузі у межах області та вживає заходів для усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

6) уносить у межах повноважень пропозиції до проєкту обласного бюджету та проєктів змін до обласного бюджету в галузі будівництва;

7) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких воно є;

8) бере участь у підготовці заходів  регіонального  розвитку;

9) розробляє проєкти розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, у визначених законодавством випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень;

10) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

12) бере участь у підготовці звітів Голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної Ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання Голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує у межах компетенції здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

19) постійно інформує населення про стан виконання визначених законодавством повноважень;

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законодавством повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує у межах повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних;

27) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення Управління розпорядником коштів за програмою);

28) розробляє проєкти комплексних регіональних програм будівництва, зокрема житлової, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

29) здійснює моніторинг уведених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

30) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

31) здійснює моніторинг проєктування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проєктів державного значення;

32) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

33) бере участь у розробленні та реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проєктуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

34) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів й виробів будівельного призначення;

35) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проєктування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

36) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

37) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

38) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту;

39) розробляє, на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, поточні перспективні програми капітального будівництва області, у межах компетенції забезпечує складання переліків проєктів будов, титульних списків будов, проєктно-вишукувальних робіт тощо;

40) розміщує замовлення на проєктно-розвідувальні роботи, укладає з проєктними і вишукувальними організаціями договори на розроблення проєктно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

41) здійснює передачу в установлені терміни проєктним або вишукувальним організаціям завдань на проєктування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проєктних і розвідувальних робіт та розроблення проєктно-кошторисної документації;

42) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проєктних або розвідувальних організацій проєктно-кошторисної та іншої документації, забезпечує, в установленому порядку, проведення державної експертизи цієї документації, у випадках, передбачених чинним законодавством, її погоджує, затверджує та передає будівельним організаціям;

43) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об’єктів відповідно до чинних нормативних актів;

44) забезпечує реєстрацію в органах державного архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок виконання (підготовчих) будівельних робіт, декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та отримує дозволи на виконання будівельних робіт, сертифікати відповідності закінчених будівництвом об’єктів;

45) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

46) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, постачання яких, згідно з договором, покладено на замовника;

47) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;

48) передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

49) передає підрядній організації у погоджені терміни відповідні документи про дозвіл або інші документи щодо:

виконання будівельних робіт;

відведення земельної ділянки під будівництво;

проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проєкту організації робіт;

вирубування лісу і пересадження дерев;

перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв’язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, у терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

50) здійснює контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам і стандартам;

51) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації;

52) передає завершені будівництвом та введені в дію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено повноваження їх експлуатації;

53) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

54) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані об’єкти, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

55) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності, відповідно до затвердженої форми, несе відповідальність за їх достовірність;

56) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проєктних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, постачання продукції та надання послуг;

57) виконує функції замовника з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів житлового, соціального призначення, об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

58) сприяє впровадженню у будівництво прогресивних проєктних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

59) виконує завдання з будівництва об’єктів житлово-комунального, соціального та іншого призначення, забезпечує цільове й ефективне використання коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, що спрямовуються на зазначені цілі;

60) здійснює передбачені законом повноваження у галузі будівництва;

61) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, фінансові, вітчизняні та іноземні установи, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій у галузі будівництва, розвитку соціальної інфраструктури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території області;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами обласної державної адміністрації, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління;

6) залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для реалізації програм будівництва;

7) розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, у межах затвердженого в установленому порядку кошторису;

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної та районних державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою обласної державної адміністрації, згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з Мінрегіоном України в установленому законодавством порядку.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації Положення про Управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) від імені Управління та в межах компетенції укладає договори, угоди, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та у інших банківських установах;

7) звітує перед Головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії відповідної місцевої державної адміністрації;

9) уносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

12) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

13) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Управління, у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого Головою обласної державної адміністрації кошторису Управління;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

17) призначає на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий та виїзний прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

20) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) розглядає, погоджує кошториси, штатні розписи, плани використання бюджетних коштів, звіти та баланси розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;

22) здійснює в Управлінні, визначені Законом України «Про державну службу», повноваження керівника державної служби;

23) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Головою обласної державної адміністрації або Мінрегіоном України.

11. Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління, визначає Голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника Управління, відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов’язаним з ними особам.

15. У разі припинення Управління як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

16. Управління є юридичною особою публічного права має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Перший заступник Голови

обласної державної адміністрації                               

Сергій ЗДІТОВЕЦЬКИЙ